Un muscelean este unul dintre cei patru vicepreşedinţi ai Federaţiei GAL-urilor Urbane

Managerul de proiect din cadrul Grupului de Acţiune Locală (GAL) Câmpulung Muscel, Remus Brăguţă, a fost ales în comitetul de conducere al Federației Grupurilor de Acțiune Locală Urbană, în funcţia de vicepreşedinte.

În cadrul Federaţiei GAL-urilor Urbane există, până în acest moment, un număr de 37 de Grupuri de Acţiune Locală conduse de un preşedinte şi patru vicepreşedinţi.

Pentru cei care nu cunosc strategia GAL Câmpulung Muscel vom publica prezentarea integrală a organizaţiei locale:

PREZENTARE GAL CAMPULUNG MUSCEL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel este constituită sub forma unei persoane juridice fără scop lucrativ, nonprofit, independentă, neguvernamentală şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului.

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel a fost beneficiarul Strategiei de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, prin accesarea POCU OS. 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Își desfășoară activitatea în 3 zone urbane marginalizate:

 1. Zona 2 – Grui;
 2. Zona 4 – Pescăreasa;
 3. Zona 5 – Cazărmilor.
 4. ZUM 2 – Grui se suprapune cu UTR 13 și UTR 14 și este formată din următoarele artere: Revoluției, Gruiului, Iezer, Ion Ţicăloiu, Măgurii, Poligonului, Gen. Dragalina, Lt. Col. Nicolae Popp, Privighetorii, Gen. Grigore Grecescu, Bucovinei, Dragoş Vodă, Matei Drăghiceanu, Plevnei, Transilvaniei, Zăvoiului.
 5. ZUM 4 – Pescăreasa se suprapune cu UTR 5 și este formată din următoarele artere: Fraţii Săndescu, Georgeta Moloiu Gherasim, Godeni, Islaz, Şoseaua Naţională, Aleea Pescăreasa, Drumul Uzinei, Valea Unchiaşului, Decovilului, Grădişte.
 6. ZUM 5 – Cazărmilor se suprapune cu UTR 7 și este formată din următoarele artere: Valea Furnicii, Gheorghe Mitu, Leculeşti, Grigore Alexandrescu, Chilii, Pîrşeni, Livadiei, Valea Bărbuşii, Mărăşti, Izvorului, Mirceşti.

Componenţa GAL Câmpulung Muscel – ADUNAREA GENERALĂ

✓ Reprezentanți ai autorității publice locale: Municipiul Câmpulung.

✓ Reprezentanți ai sectorului public: Direcția de Asistenţă Socială Câmpulung, Direcţia de Sănătate Publică Argeş, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul Şcolar Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

✓ Reprezentanți ai sectorului privat: S.C. Piatra Craiului SRL, S.C. Capra Neagră SRL,

S.C. Parga Sat SRL, S.C. Anomis SRL, S.C. Evelin SRL, S.C. Pet Electric Global SP SRL, S.C. Badea SRL.

✓ Reprezentanți ai societății civile: Asociaţia Mişcarea Musceleană, Asociaţia Muzeul

Automobilului, Asociaţia Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul, Asociaţia „Start pentru Autism”, Asociaţia de Dezvoltare Comunitară Om pentru Om.

✓ Persoane fizice relevante: Iliescu Ion, Băgneanu Georgian, Ivan Nicolae – Laurenţiu, Leca Gheorghe, Hărţogeanu Ilie, Tătăruşanu Eugen, Fianu Constantin, Trufaş Lucica, Alexandru Alina-Raluca, Nicolae Iulian.

MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR AI ASOCIAŢIEI GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CÂMPULUNG MUSCEL

 1. Vasilescu Mihail – ASOCIAŢIA SALVAŢI CÂMPULUNGUL ŞI MUSCELUL: PRESEDINTE; 2. Bercaru Mariana – Diana – DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CÂMPULUNG; 3. BĂGNEANU GEORGIAN – PF: SECRETAR; 4. Hagi Emil – ASOCIAȚIA MUZEUL AUTOMOBILULUI; 5. Iliescu Gabriel – SC PARGA SAT; 6. LECA GHEORGHE – PF; 7. NICOLAE IULIAN – PF;

FOARTE IMPORTANT!!!

La nivel decizional reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta, pe durata de existenţă a Asociaţiei, un procent al membrilor forurilor decizionale ale Asociaţiei de peste 50%, iar partea publică va reprezenta întotdeauna mai puţin de 50%.

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI SUNT:

✓ Adunarea Generală – organul deliberativ de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor;

✓ Consiliul Director – organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, este format din 7 membri, numiţi de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani;

✓ Cenzorul – organul de control financiar al Asociaţiei şi este ales de Adunarea Generală

pentru un mandat de 4 ani.

PERSONALUL ADMINISTRATIV care va sigura implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv funcționarea și activitatea zilnică are următoarea componență:

✓ Manager de proiect – Brăguţă Remus : Coordonează activitățile din cadrul asociației,

supervizând direct echipa tehnică și alți colaboratori implicați;

✓ Facilitator de dezvoltare comunitară – Neagoe Marian: Este responsabil de activitățile de mobilizare, organizare, facilitare de dezvoltare comunitară în ZUM-urile de pe teritoriul SDL;

✓ Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – Petre Magdalena:

Organizează sau planifică activitățile de accesare fonduri structurale și de coeziune.

Obiectivele GAL sunt:

✓ elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare urbană;

✓ cooperarea directă între mediul public, privat şi societatea civilă, în toate domeniile de

activitate, implicând astfel toţi responsabilii politici, sociali şi/sau economici;

✓ promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a diverselor forme de discriminare;

✓ creşterea gradului de coeziune şi implicare socială a comunităților;

✓ promovarea potenţialului şi resurselor locale;

✓ promovarea valorilor tradiţionale, culturale;

✓ creşterea coeziunii socio-economice a actorilor de la nivel local în vederea dezvoltării

comunităţii locale;

✓ încurajarea inovării sociale prin servicii și modele ce permit abordarea mai eficientă a

problemelor sociale din comunitate;

✓ stimularea investiţiilor şi promovarea serviciilor de specialitate, turism şi resurse regenerabile

pentru energie.

MĂSURI PRIN CARE SE POT DEPUNE PROIETE MULTIFOND – POR / POCU

 1. Asfaltare, trotuare, indicatoare rutiere la nivelul trecerilor de pietoni din aproprierea școlilor, cât și semnalizarea trecerilor de pietoni intens circulate: – Suma totală: 365.000 EURO – Finanțare FEDR: 323.000 EURO, Cofinanțare națională: 17.000 EURO, Alte fonduri: 25.000 EURO – finanţare POR – Beneficiar: UAT Câmpulung
 1. Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc din zona Cazărmilor, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL: – Suma totală: 198.000 EURO – Finanțare FEDR: 171.000 EURO, Cofinanțare națională: 9.000 EURO, Alte fonduri:18.000 EURO – finanţare POR – Beneficiar: UAT Câmpulung
 2. Gaze naturale, apă curentă, sistem canalizare, serviciu de salubrizare, extindere iluminat public în zonele Pescăreasa și Cazărmilor, necesitatea modernizării stației de epurare în zona Pescăreasa și sistem de canalizare în zona Grui: – Suma totală: 385.000 EURO – Finanțare FEDR: 332.500 EURO, Cofinanțare națională: 17.500 EURO, Alte fonduri: 35.000 EURO – finanţare POR – Beneficiar: UAT Câmpulung
 3. Reabilitarea/modernizarea/ construirea infrastructurii de locuire socială, inclusiv a locuințelor de tip shelter pentru persoanele victime ale violenței în familie: – Suma totală: 165.000 EURO – Finanțare FEDR: 142.500 EURO, Cofinanțare națională: 7.500 EURO, Alte fonduri: 15.000 EURO – finanţare POR – Beneficiar: UAT Câmpulung
 1. Asigurarea accesului la servicii sociale inclusiv prin dezvoltarea serviciilor medicale în centrele medico-sociale integrate: – Suma totală: 200.000 EURO – Finanțare FSE: 190.000 EURO, Cofinanțare națională: 10.000 EURO – finanţare POCU; – Beneficiar: UAT Câmpulung
 2. Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate: – Suma totală: 180.000 EURO – Finanțare FEDR: 171.000 EURO, Cofinanțare națională: 9.000 EURO – finanţare POR – Beneficiar: UAT Câmpulung
 3. Crearea unui incubator de afaceri în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș și Camera de Comerț: – Suma totală: 200.000 EURO – Finanțare FSE: 190.000 EURO, Cofinanțare națională: 10.000 EURO – finanţare POCU; – Beneficiar: UAT Câmpulung
 4. Organizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și adulți în vederea inserției pe piața muncii: – Suma totală: 346.500 EURO – Finanțare FSE: 329.175 EURO, Cofinanțare națională: 17.325 EURO – finanţare POCU; – Beneficiar: SECTOR PRIVAT
 5. Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare: – Suma totală: 400.000 EURO – Finanțare FSE: 380.000 EURO, Cofinanțare națională: 20.000 EURO – finanţare POCU; – Beneficiar: SECTOR PRIVAT
 6. Creșterea gradului de ocupare pentru persoanele vârstnice și femei: – Suma totală: 300.000 EURO – Finanțare FSE: 285.000 EURO, Cofinanțare națională: 15.000 EURO – finanţare POCU; – Beneficiar: SECTOR PRIVAT
 7. Creșterea gradului de ocupare pentru populația de etnie roma prin integrarea acestora în activitățile existente: – Suma totală: 200.000 EURO – Finanțare FSE: 190.000 EURO, Cofinanțare națională: 10.000 EURO – finanţare POCU; – Beneficiar: SECTOR PRIVAT
 8. Crearea de întreprinderi sociale și dotarea acestora cu echipamentele necesare: – Suma totală: 600.000 EURO – Finanțare FEDR: 475.000 EURO, Cofinanțare națională: 25.000 EURO, Alte fonduri: 100.000 EURO – finanţare POR – Beneficiar: sectorul privat – Structuri de economie sociala de inserţie – INDICATOR OBLIGATORIU : 80 de persoane angajate !
 9. Accesul și menținerea pe piața muncii a tinerilor cu vârsta între 18 și 24 de ani, inclusiv prin dezvoltarea de programe de ucenicie și școală profesională: – Suma totală: 300.000 EURO – Finanțare FSE: 285.000 EURO, Cofinanțare națională: 15.000 EURO – finanţare POCU – Beneficiar: SECTOR PRIVAT
 10. Dezvoltare școala profesională în sistem dual respectiv, acordare de pachete integrate, inclusiv burse suplimentare: – Suma totală: 250.000 EURO – Finanțare FSE: 237.500 EURO, Cofinanțare națională: 12.500 EURO – finanţare POCU – Beneficiar: SECTOR PRIVAT
 1. Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora – ZUM Pescăreasa: – Suma totală: 330.000 EURO – Finanțare FEDR: 313.500 EURO, Cofinanțare națională: 16.500 EURO – finanţare POR – Beneficiar: UAT Câmpulung
 2. Construirea de infrastructură școlară (școală primară) ZUM Grui (grup ţintă 98 copii): – Suma totală: 500.000 EURO – Finanțare FEDR: 427.500 EURO, Cofinanțare națională: 22.500 EURO, Alte fonduri: 50.000 EURO – finanţare POR – Beneficiar: UAT Câmpulung
 3. Înființarea și acreditarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu – zona Pescăreasa și zona Cazărmilor – Suma totală: 300.000 EURO – Finanțare FSE: 285.000 EURO, Cofinanțare națională: 15.000 EURO – finanţare POCU – Beneficiar: UAT Câmpulung
 4. Campanii de informare, conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității prin realizarea de activități de prezentare de exemple de bună practică: – Suma totală: 150.000 EURO – Finanțare FSE: 142.500 EURO,Cofinanțare națională: 7.500 EURO – finanţare POCU – Beneficiar: UAT Câmpulung/ ONG
 5. Cooptare de medici și asistenți în vederea oferirii de servicii de sănătate: – Suma totală: 120.000 EURO – Finanțare FSE: 114.000 EURO,Cofinanțare națională: 6.000 EURO – finanţare POCU – Beneficiar: UAT Câmpulung
 6. Înființarea de servicii medicale mobile și servicii integrate de asistență medicală și consiliere: – Suma totală: 100.000 EURO – Finanțare FSE: 95.000 EURO, Cofinanțare națională: 5.000 EURO – finanţare POCU – Beneficiar: SECTOR PRIVAT
 7. Reabilitarea unui spațiu cu destinația de centru medicosocial integrat și construirea de băi de tip comunal – zona Cazărmilor – Suma totală: 531.000 EURO – Finanțare FEDR: 446.500 EURO, Cofinanțare națională: 23.500 EURO, Alte fonduri: 61.000 EURO – finanţare POR – Beneficiar: UAT Câmpulung
 8. Organizarea de campanii de informare și conștientizare pentru implicarea activă și voluntară a membrilor comunității – zona Pescăreasa – Suma totală: 100.000 EURO – Finanțare FSE: 95.000 EURO, Cofinanțare națională: 5.000 EURO – finanţare POCU – Beneficiar: UAT Câmpulung/ONG

ACTIVITATE GAL

– La nivel naţional sunt înfiinţate 37 de GAL-uri URBANE, iar în luna iunie 2019 au fost depuse Procedurile de Evaluare și Selecție a Fișelor de Proiecte (în primele 18 GAL-uri);

– În data de 8 august COMITETUL COMUN DE SELECŢIE a finalizat evaluarea Procedurilor

(GAL Câmpulung a fost evaluat în primele 5 GAL-uri);

– În data de 8 septembrie 2019 a fost depus ghidul pe 3 măsuri POR (fiind primi pe regiunea Sud Muntenia); Măsuri: 1,3 si 4;

– În data de 15.11.2019 a fost aprobat ghidul POR (primul aprobat pe Regiunea Sud Muntenia);

– În data de 14 octombrie 2019 a fost depus ghidul pe POCU (primele 5 GAL-uri), iar GAL Câmpulung Muscel şi-a propus să depună ghidul pe POR – diferenţa de măsuri, până la finalul anului 2019.

De asemenea, GAL Câmpulung a depus un proiect pe cooperare în calitate de partener, împreună cu GAL Muscel ca şi beneficiar – valoare proiectului ridicându-se la 200.000 Euro:

✓ Promovarea produselor traditionale din zona Muscel;

✓ Organizare ateliere de lucru mestesugaresti;

✓ Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole.

PRINCIPIUL DEPUNERILOR PROIECTELOR:

– La sediul GAL se depune fişa de proiect (un proiect pe scurt);

– Se evaluează fişele de proiect de către evaluatorii GAL;

– Fisele de proiect selectate în limita bugetului, se depun de către solicitanţi, în aplicaţia Mysmis ( ADR/OIR).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.