Printr-o prezentare laborioasă, primarul municipiului Câmpulung, Liviu Ţâroiu, prezintă realizările Administraţiei Publice Locale din anul 2016, dar nu pune în balanţa scrisorii adresate tuturor câmpulungenilor – contribuabili la bugetul local, şi sumele cheltuite, precum şi nerealizările şi motivele acestora.

Un exemplu ar fi fost un „PS” de final prin care cei ce conduc municipiul Câmpulung, deşi poate vina nu le aparţine, să spună şi de ce s-a pierdut megaproiectul Kretzulescu, de ce clădirea Casei de Cultură „Tudor Muşatescu” este o ruină şi nu în ultimul rând să justifice în cifre, pe parcursul întregii scrisori, şi chiar să exemplifice mai detaliat lucrările şi investiţiile, dar şi participarea financiară a municipiului pentru desfăşurarea diverselor evenimente.

Scrisoarea primului om al Câmpulungului, prin care se doreşte a se justifica (nu banii publici cheltuiţi, căci sumele sunt lipsă) este mai degrabă o scrisoare de campanie de imagine în care sunt trecute realizările primarului şi a echipei din a sa subordine, ca şi o prea lungă declaraţie înflorită total neelocvente atâta timp cât nu sunt justificate mai în amănunt de sumele ce au fost cheltuite de la bugetul local, de sumele primite ca sponsorizări sau de sumele primite din alte surse.

Se vorbeşte de transparenţă în actul administrativ, însă în continuare totul este ţinut la secret. Dat fiind că nu este nici măcar un exemplu de cheltuieli, şi nici măcar suma totală de care administraţia locală a beneficiat pentru a duce la final realizările enumerate pentru anul 2016.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Stimată doamnă / Stimate domnule,

Întocmirea şi publicarea raportului Primarului Municipiului Câmpulung privind activitatea anului precedent, în acest caz anul 2016, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locală, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.
Raportul conţine informaţii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului şi a serviciilor publice din subordinea acestuia. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor municipiului o imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.
Acţiunile care au fost întreprinse în anul 2016 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administraţiilor locale, respectiv investiţii de interes local, asistenţă socială, educaţie, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, protecţia şi refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidenţa populaţiei, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, servicii de utilitate publică, activităţi de administraţie social-comunitară.

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT

Şcoala Gimnazială „Oprea D. Iorgulescu” – achiziţionare licenţe calculator şi un multifuncţional color;

Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu” – înlocuire şi reparaţie instalaţie electrică;

Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel” – relocare conductă gaze;

Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” – reabilitare instalaţie electrică;

Colegiul Tehnic Câmpulung – ignifugare clădire din str. Negru Vodă nr. 145; lucrări termoizolare faţadă clădire din str. Calea Braşovului nr. 1; reabilitare teren de sport; reabilitare hidroizolaţie acoperiş atelier şcoală;

Liceul cu Program Sportiv – procurare autoturism, videoproiector, platformă săritură în înălţime şi extindere sistem supraveghere video;

Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I” – achiziţionare sistem supraveghere video, realizare Studiu geotehnic şi P.T. drenaj grădină, P.T. reabilitare clădire bibliotecă.

Liceul „Dan Barbilian” – extindere sistem video, achiziţionare imprimantă multifuncţională, reabilitare acoperiş sala de sport;

Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” – achiziţionare sistem video pentru exterior şi table interactive – 8 bucăţi; instalare barieră la intrarea în curtea Colegiului; proiectare şi execuţie gard pe latura cu str. Petre Ţuţea; realizare P.T. internat.

S-au executat lucrări de amenajare a locului de joacă de la Grădiniţa nr. 2

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sf. Marina” – montare ansamblu loc de joacă;

Şcoala de Muzică – achiziţionare pianină şi sistem de supraveghere video;

 1. SĂNĂTATE

Remodelare – modernizare şi dotare bloc operator, etaj I, corpurile B, C, D – zona I la Spitalul Municipal;

Dotări pentru secţiile şi compartimentele spitalului;

 1. AUTORITATE PUBLICĂ

Au fost finalizate lucrările la obiectivul Sursa de rezervă alimentare cu apă pentru Municipiul Câmpulung;

Au fost finalizate lucrările la obiectivul Extindere reţele apă str. Valea Bărbuşii;

Au fost finalizate lucrările la obiectivul Extindere reţea canalizare str. Gruiului + str. H. Richard;

Au fost finalizate lucrările la instalaţii electrice şi sanitare şi la fântâna arteziană din Gradina Publică;

Au fost executate lucrările de conservare la Clădirea Băilor Kretzulescu;

 1. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ, PARCURI ŞI LOCURI DE JOACĂ –

S-au executat covoare asfaltice pe străzile: Drumul Godeni, Băloaica, Fdt. Richard, Grigore Alexandrescu vechi, Calea Drăceşti (zona râpă), Mirea, Baloleanu, Col. Stănescu, Dragalina veche – lot I, Oituz, Democraţiei, Valea Unchiaşului, Walter Mărăcineanu – lot II, Mircea cel Bătrân, 1 Decembrie, Dr. N. Fălcoianu – lot III, Gh. Mitu, I. Giurculescu, M. T. Rumano – lot IV, Doctor Fălcoianu, Furnicii, Fdt. Doctor Fălcoianu, bretea str. G-ral Grigore Grecescu (interior blocuri), prelungire Cpt. I. Becleanu I, prelungire Cpt. I. Becleanu II, Alee centrală Cimitir Flămânda, Bretea I.L. Caragiale – N. Vodă (interior blocuri), parcare I.C. Brătianu (bl. B9), parcare Mănăstire Negru Vodă, incinta Liceul Sportiv, parcare str. N. Leonard (interior blocuri „Stomatologie”), Teren sport Colegiul Tehnic Câmpulung, parcare bl. A39 – str. Fraţii Goleşti, Parcare str. Petre Zamfirescu – parc Ştefănescu, parcare str. Str. Flămânda – cimitirul Flămânda, parcare Mausoleu Mateiaş şi incinta Spitalului Municipal Câmpulung;

S-au executat lucrări de modernizare pe străzile: Bucegi, Ion Răuţescu, Ion Slavici, Nicolae Nicolau, Walter Mărăcineanu, Gr. Alexandrescu.

S-au executat lucrări de reabilitare pe străzile: Grigore Andreescu, Arh. Berechet, Valea Româneştilor, Ion Giurculescu, Calea Pietroasă (lot I), Drumul Godeni, Drăceşti, Richard (lot II), Petre Zamfirescu, Carpaţi, Calea Măgurii (lot III), Fundătura Richard; Băloaica;

S-au montat borduri noi, s-au ridicat la cota bordurile existente şi s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe străzile: Grigore Alexandrescu, Parc, Mărăşeşti (Colegiul Carol I), Vasile Alecsandri, Erou C. Constantinescu, Calea Târgoviştei, Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab, Sfântul Gheorghe, Alexandru Voevod, Muzeul Fundeni, Nicolae Iorga, Minerului, Elena Doamna, Gării, Mareşal I. Antonescu;

S-au executat reparaţii cu asfalt (plombe) pe străzile din cartierele Gară, Centru, Schei, Flămânda, Piaţă, Grui, Valea Româneştilor, Vişoi, Apa Sărată;

S-au executat marcaje rutiere (axiale – longitudinale, transversale – pietonale);

S-au executat lucrări de reparaţii la parcările existente din cartierele Grui, Vişoi şi Centru;

S-au fost realizate împietruiri cu calcar, refuz de ciur, balast, pietriş pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Valea Româneştilor, Apa Sărată, Grui, Vişoi, Mărcuş;

S-au executat lucrări de ridicare la cota a capacelor şi gurilor de scurgere de pe străzi din municipiu;

S-au efectuat DALI şi PT pentru reabilitare pod Şos. Naţională de pe DN 73 şi pod G-ral Teodorescu;

S-a executat şanţ beton pe strada Calea Târgoviştei;

S-au efectuat DALI şi PT pentru amenajare parcări pe strada Alexandru Cel Bun;

S-a montat un semafor trecere pietoni pe str: Traian – Şcoala „Sf. Iacob”;

Au fost începute lucrările pentru stabilizarea alunecării de teren şi punerea în siguranţă a corpului drumului pe strada Richard;

 1. ALIMENTARE CU APĂ

Montat hidranţi pe străzile: Petre Zamfirescu, montare container clor str. Calea Pietroasă (staţia de tratare a apei);

Execuţie reţea alimentare cu apă pe strada Fundătura Drumul Godeni;

S-au reabilitat reţelele de apă pe străzile: Lt. N. Popp, Valea Unchiaşului, George Topîrceanu, Şoseaua Naţională (Liceul Tehnologic Auto – Podul Anei), G-ral Simonescu (Bl. A1 – A3);

 1. CANALIZARE

Execuţie reţele canalizare menajeră pe strada Petre Zamfirescu;

Execuţie reţea canalizare menajeră şi staţie pompare ape uzate pe str. Gării;

Refacere canalizare menajeră str. Lascăr Catargiu;

Reabilitare canalizare menajeră pe str. G-ral Posoiu.

Ridicare la cotă cămine de vizitare şi înlocuire plăci carosabile pe străzile: Al. Cel Bun, Negru Vodă, Cuza Vodă

 1. DIRECŢIA TEHNICĂ

Au fost emise 185 Certificate de Urbanism şi 143 Autorizaţii de Construire;

Au fost recepţionate 40 locuinţe din care 28 locuinţe noi în sector privat;

Au fost eliberate 185 autorizaţii taxi;

Au fost eliberate 90 de Certificate de Urbanism şi 83 de Autorizaţii de Construcţii pentru branşamente la utilităţi;

Au fost eliberate 94 autorizaţii de funcţionare pentru societăţile comerciale nou înfiinţate.

 1. POLIŢIA LOCALĂ

Serviciul Poliţie Locală Câmpulung, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a acţionat în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 privind poliţia locală şi H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.

Raportat la actele administrative adoptate de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung şi legislaţia existentă s-a acţionat în următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, alte domenii stabilite de către conducătorul instituţiei.

Având în vedere evenimentele sociale, culturale, sportive prilejuite de anumite sărbători, în colaborare cu celelalte structuri, s-a acţionat în vederea desfăşurării în condiţii normale a acestora; s-au aplicat un număr de 256 sancţiuni contravenţionale din care 104 avertismente scrise, aproximativ 450 de avertismente verbale, s-au adus la îndeplinire 21 mandate de aducere la instanţa competentă.

Compartiment Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal:

s-au aplicat un număr de 13 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea Legii 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

s-au emis 7 dispoziţii de sistare a lucrărilor în curs de execuţie fără autorizaţie de construire;

s-au întocmit un număr de 14 note de constatare privind starea de degradare a unor construcţii;

s-au întocmit adrese către Inspectoratul de Stat în Construcţii Argeş privind urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii;

privitor la afişajul stradal au fost întocmite adrese de înştiinţare către societăţile care-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul Municipiului Câmpulung, pentru respectarea “Regulamentului Local de publicitate şi autorizarea mijloacelor de publicitate”.

Compartiment Protecţia Mediului

s-a continuat organizarea acţiunilor de salubrizare pe teritoriul Municipiului cu ocazia proiectului „Let’s Do It Romania – Curăţenie în toată ţara într-o singură zi”, la care au participat elevi şi cadre didactice ale şcolilor din Câmpulung. Beneficiarii direcţi ai acţiunii au fost elevii şi cadrele didactice care au înţeles necesitatea păstrării unui mediu curat, iar beneficiarii indirecţi au fost locuitorii care ar trebui să urmeze exemplul participanţilor la aceste activităţi ecologice şi ar trebui să înţeleagă necesitatea aruncării deşeurilor de orice natură în spaţii special amenajate;

s-a alocat suma de 250.00 mii lei fără TVA pentru Staţia de Monitorizare a Calităţii Aerului, urmând a avea loc procedurile necesare pentru achiziţionarea ei;

s-a aprobat instituirea Taxei de Salubrizare la nivelul Municipiului Câmpulung, care va constitui venit la Bugetul Local şi care va fi utilizată în exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor de salubrizare a municipiului;

 1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

a desfăşurat activităţi curente: naşteri înregistrate – 806, căsătorii oficiate – 227, decese înregistrate – 758, transcrieri acte stare civilă din străinătate, rectificări acte stare civilă – 22, divorţuri – 20, înscrieri de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă – 1926, furnizări de date pentru instituţii şi persoane fizice – 2738, eliberări cărţi de identitate – 8976, eliberări procuri speciale – 94, vize de flotant acordate – 554.

 1. SERVICIUL PUBLIC DE ASITENŢĂ SOCIALĂ

Anchete sociale: locuinţe – 70, cf. Legii 416/2001 – 300, alocaţii de susţinere – 550, handicap – 720, pentru copiii ai căror părinţi sunt în străinătate – 250, pentru copiii aflaţi în plasament şi în situaţii de risc – 50, programe: „Bani de liceu” – 60 şi altele în nr. de 2.270 dosare;

asistenţa socială: dosare pentru locuinţe, venit minim garantat, alocaţii pentru susţinerea familiei, subvenţii pentru: gaze naturale, lemne şi cărbuni, ajutor încălzire pentru cei cu ajutor social, alocaţii de stat, indemnizaţii pentru creşterea copilului, indemnizaţii pentru persoane cu handicap, asistenţi personali, centre de zi – 2.400 dosare;

plăţi pentru – asistenţi personali şi indemnizaţii pentru persoane cu handicap grav: 3.613.434 lei;

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil solid: 16.535 lei;

ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, beneficiari VMG – 10.962 lei;

ajutoare de urgenţă în baza Legii 416/2001 – 9.200 lei; ajutoare de urgenţă în baza Legii 272/2004 – 6.400 lei;

tichete sociale cadou – 25.000 lei;

tichete grădiniţă – 10.350 lei;

activităţi de proximitate şi alte activităţi specifice serviciului;

distribuire ajutoare alimentare POAD – 7.000 cutii;

distribuire tichete: – cadou Crăciun – 500 tichete

grădiniţă – 207 tichete

 1. ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI CULTURALE:

au fost organizate evenimentele: „Împreună pentru Câmpulung” – Zilele municipiului, ediţia a XVIII-a, „Festivalul de Umor Tudor Muşatescu”, ediţia a XXI-a şi „Festivalul Internaţional de muzică rock Posada”;

co-organizatori ai Festivalului Internaţional de Folclor „Carpaţi 2016”, ediţia a XXXIII-a;

co-organizatori ai Festivalului Naţional de Romanţe „Nae Leonard” şi Poezie „Rapsodii de Toamnă – Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice”, ediţia a XI-a;

co-organizatori ai Festivalul „Toamna Musceleană”

cu ocazia sărbătorii de Dragobete au fost aniversate cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie – 27 familii;

au fost organizate spectacole şi activităţi: de 8 Martie – Ziua Femeii, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, cu ocazia Crăciunului;

au fost organizate un spectacol pentru copii în Gradina Publică şi concursuri de înot la Bazinul din Câmpulung cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului;

premierea sportivilor cu rezultate deosebite; s-au acordat burse de studii pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură;

sprijin acordat pentru organizarea diferitelor competiţii sportive la nivel naţional: box, judo, lupte, bob, volei, fotbal, street-ball, tenis de masă;

co-organizatori ai „Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret – Stars of Song”;

co-organizarori la Concursul Naţional al Rezolvitorilor din Gazeta Matematică – www.viitoriolimpici.ro;

co-organizatori ai evenimentelor culturale în colaborare cu Asociaţia Multiculturală „Nicu Hagi” Carpaţi şi Pind;

co-organizatori ai proiectului „Câmpulung – kilometrul 0 al baschetului argeşean” în sezonul competiţional 2015 – 2016 în asociere cu Asociaţia Clubul Sportiv TOTAL SPORT ARGEŞ PITEŞTI;

co-organizatori ai evenimentului „RIDERS CLUB – TROFEUL MUSCELULUI” – competiţie de ciclism montan;

co-organizatori ai evenimentului „Muscel Adventure Trophy 2016” în asociere cu Asociaţia Clubul Sportiv Extreme Sport Events, etapele a IX-a şi a X-a ale Campionatului Naţional 100 Tracks 2016;

co-organizatori ai evenimentului „TROFEUL CÂMPULUNG MUSCEL”, ediţia a V-a, etapa a VII-a în cadrul Campionatului Naţional de Viteză în Coastă şi ai evenimentului „CUPA CÂMPULUNG MUSCEL” 2 etape, în cadrul Campionatului Naţional de Rally-Cross, în asociere cu Clubul Sportiv Brother Motorsport Câmpulung;

sprijinirea participării Asociaţia Clubul Sportiv First Club Cup Câmpulung în cadrul celor 8 competiţii de raliu ce au avut loc în anul competiţional 2016, conform calendarului competiţional al Campionatului Naţional de Viteză în Coastă;

sprijin acordat Fundaţiei pentru Copii şi Tineret „ECOKIND” pentru realizarea revistei „C’Arte de la Curtea Veche” – ediţie lunară;

sprijin acordat Asociaţiei C.A.R. Pensionari Câmpulung Muscel, în vederea editării publicaţiei culturale „Speranţa”;

sprijin acordat Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Subfiliala Câmpulung Muscel în vederea realizării de activităţi care să contribuie la promovarea sentimentului de adâncă preţuire şi recunoştinţă faţă de faptele tuturor eroilor şi martirilor care şi-au jertfit viaţa pe altarul patriei, fără deosebire de religie sau origine etnică;

au fost organizate manifestări dedicate Zilei de 1 Decembrie;

au fost oferite daruri sub formă de dulciuri pentru copiii din grădiniţe cu ocazia sărbătorii de Crăciun şi pachete pentru persoanele cu venituri mici cu ocazia sărbătorilor pascale;

Primăria Municipiului Câmpulung împreuna cu Muzeul Municipal au organizat manifestările dedicate comemorării Centenarului participării României la Primul Război Mondial, cu participarea Excelentei Sale, domnul Klaus Iohannis, Preşedintele României.

 1. ACTIVITĂŢI REALIZATE PRIN SPONSORIZĂRI OFERITE DE HOLCIM ROMÂNIA

amenajare loc de joacă în Grădina Publică „Merci”;

realizarea teren de sport la Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”;

amenajarea şi dotarea unui atelier de practică în cadrul Colegiului Tehnic Câmpulung;

donarea unui aparat Roentgen mobil cu braţ C

sponsorizare în materiale: calcar – 2.000 t şi pentru organizarea serii de teatru şi folclor în cadrul „Zilelor Municipiului Câmpulung”

În derularea activităţilor, alături de Primăria Municipiului Câmpulung, au fost şi S.P.A.D.P.P., Muzeul Municipal, Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”, Biblioteca Municipală „Ion Barbu”, SC Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL, SC Edilul CGA SA, ca entităţi coordonate de Administraţia Locală.

Prezentul raport reprezintă bilanţul întregii activităţi desfăşurate de către Primăria Municipiului Câmpulung în anul 2016 şi, deşi, suntem mulţumiţi de rezultatele obţinute, în ciuda greutăţilor întâmpinate, atât de ordin legislativ, cât şi de ordin financiar, se înregistrează rezultate mult mai bune decât la raportul precedent.
Ne dorim ca şi pe viitor rezultatele să îşi păstreze acest trend ascendent, astfel încât ele să fie nu doar statistic notabile, ci ca întreaga noastră activitate să răspundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor Municipiului Câmpulung în slujba cărora ne aflăm.
Deşi am fost tot timpul în teren, în mijlocul cetăţenilor, pe care i-am informat şi cu care ne-am consultat la fiecare activitate desfăşurată, sper ca prin intermediul acestui raport să-mi fac cunoscută activitatea şi intenţiile pentru un număr şi mai mare de cetăţeni ai municipiului.
Această informare se va face cunoscută nu doar Consiliului Local al Municipiului, ci şi tuturor locuitorilor pentru că toate activităţile desfăşurate au avut în centrul atenţiei interesul cetăţeanului şi din dorinţa de a primi din partea acestora orice sugestii care ar putea conduce la perfecţionarea serviciilor prestate.
Ca primar al tuturor câmpulungenilor, doresc încă o dată să declar disponibilitatea instituţiei pe care o reprezint de a fi un partener viabil şi serios de dialog cu locuitorii în slujba cărora se desfăşoară întreaga noastră activitate, pentru că numai printr-un act administrativ transparent putem crea împreuna un viitor durabil.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

Ioan Liviu ŢÂROIU

9 COMENTARII

 1. Si noi stam sa ne milogim de un primar votat cu 5.000 de voturi din 36.000, sa ne justifice cum cheltuie banii publici, sau de alti functionari care nu catadisesc sa puna pe net TOATE procesele verbale de la sedinte si alte informatii de interes public , toate contractele etc. etc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.