Consilierii decid demolarea, conducerea primăriei vrea închirierea!

La ultima şedinţă a Consiliului Local Câmpulung, ce a avut loc în data de 28 februarie a.c., a ieşit cu scandal, deoarece majoritatea aleşilor locali nu au fost de acord cu reînnoirea a două contracte de subînchiriere, parte al unui contract de concesiune, ce vizau spaţiile comerciale din cadrul fostei staţii de maxi – taxi din centrul municipiului, respectiv cele de pe strada Negru Vodă – din faţa magazinului Romarta.

În urma votului final al aleşilor locali, ar trebui ca spaţiile actual ocupate să fie eliberate, iar construcţia să fie, cel mai probabil, demolată.

„Am avut un contract de concesiune cu acea societate care a construit provizoriu acele spaţii. Contract care a încetat dat fiind faptul că această societate nu mai există ceea ce duce la trecerea construcţiilor în patrimoniul municipiului Câmpulung. Acolo există două chioşcuri care au solicitat închirierea spaţiilor în baza unor contracte pe un an de zile.”, a precizat primarul Liviu Ţâroiu.

„Obiectul iniţial al contractului a fost ca deservire pentru maxi – taxi. Acces la mijloace de transport public pe zona centrală a municipiului nu mai există. Obiectul contractului a dispărut. Firma care avea contractul cu primăria a dispărut. Pe ce vă bazaţi mai departe pe continuitatea sau darea în administrare a acestora. Mi se pare absolut ilegal. Hai să privim cu toţii cât de urât arată! Strică tot aspectul! De ce să prelungim ceva care este urât şi care este ilegal să îl prelungim. Prin urmare, propunerea mea este să nu prelungim nimic şi să trecem imediat la demolarea acestui complex comercial aiurea, insalubru şi urât.”, a fost şi punctul de vedere al consilierului local Nicolae Dumitrescu.

Cu toate acestea, după decizia din plenul şedinţei Consiliului Local, cei ce au solicitat „încheierea unui contract de închiriere pentru modulul – spaţiu comercial şi terenul în suprafaţă de 12 mp pe care este amplasat modulul – spaţiu comercial, situat în Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta” au început să facă diligenţe la nivel de primărie pentru a se reveni asupra deciziei iniţiale a Consiliului Local.

Normal şi legal fiind ca respectivul spaţiu să fie mai întâi preluat de primărie – municipiul Câmpulung şi de a abia după aceea să se stabilească o eventuală închiriere sau demolare.

Cu toate acestea, lucrurile au fost puse pe tapet în forma prescurtată cu încercarea închirierii acestora direct, deşi în spatele poveştii stau o serie de alte multe încurcături.

Unele fiind acelea fiind cele în care, în ciuda legii ce spune clar că nu se pot subînchiria terenuri şi construcţii concesionate sau închiriate de la primărie, s-a făcut un contract de concesiune cu posibilitatea de subînchiriere.

Ca de obicei, un amalgam de acte şi multe alte iţe încâlcite doar în scopul de a se face afaceri cu domeniul public al municipiului Câmpulung.

Nu mai punem în calcul că, de ani de zile, fosta staţie pentru transportul public de persoane pe raza municipiului  şi-a pierdut „obiectul de activitate” şi a devenit doar zonă cu spaţii comerciale ce au dus spre profitul unor firme private.

La ora actuală, la nivel de primărie se fac presiuni pentru ca spaţiul din centrul municipiului să nu fie demolat, ci închiriat, deşi acest lucru nu a trecut de plenul Consiliului Local.

Rămâne de văzut ce o să se întâmple pe viitor, deşi cel mai probabil un nou proiect de hotărâre, cu acelaşi subiect, o să reajungă în faţa aleşilor municipali.

În continuare vă prezentăm cele două rapoarte ce au stat la baza proiectului de hotărâre ce a nu a primit votul Consiliului Local.

 

„RAPORT

privind încheierea unui contract de închiriere directă cu SC LIVMAR BELLO SRL

Prin referatul nr. 30964 / 12.10.2017, întocmit de Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice şi cererea înregistrată la instituţia noastră sub nr. 2245 / 22.01.2018, se aduce la cunoştinţă faptul că doamna Bologea Livia, administrator al SC LIVMAR BELLO SRL, solicită încheierea unui contract de închiriere pentru modulul – spaţiu comercial şi terenul în suprafaţă de 12 mp pe care este amplasat modulul – spaţiu comercial, situat în Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta.

În fapt, în baza Contractului nr. 13929 / 26.11.1998, s-a concesionat firmei SC PANTIMPEX SRL, suprafaţa de 12 mp teren situat în Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta, contract în baza căruia concesionarul s-a obligat să realizeze o staţie de autobuz în condiţiile stabilite în caietul de sarcini, caiet ce a stat la baza documentaţiei de licitaţie publică, concesionare încheiată pe o perioadă de 50 de ani.

La data de 30.11.2004 s-a încheiat, cu acordul concedentului, respectiv al Municipiului Câmpulung, conform art. 16 din contractul de concesiune nr. 13929 / 26.11.1998,  un contract de subînchiriere între SC PANTIMPEX SRL şi SC LIVMAR BELLO SRL, contract încheiat pe o perioada de 46 ani, respectiv până la data de 01.01.2050, având ca obiect “obţinerea folosinţei imobilului în suprafaţă de 12 mp situat în Câmpulung, strada Negru Vodă, punct Staţia Romarta, judeţul Argeş, având destinaţia de spaţiu comercial, destinaţie care va fi respectată de chiriaş”.

Prin adresa nr. 25711 / 30.08.2016 emisă de LICHIDARI INFO CONSULT SPRL, reprezentată legal de Banu Gheorghe, în calitate de lichidator judiciar numit prin Sentinţa comercială nr. 1675 / 10.10.2012, pronunţată în dosarul nr. 1195 / 1259 / 2005, având ca obiect procedură de faliment a SC PANTIMPEX SRL, denunţă unilateral Contractul de concesiune nr. 13929 / 26.11.1998, precum şi orice alt act subsecvent derulării acestuia.

Conform art. 15 din contractul de concesiune nr. 13929 / 26.11.1998, “la încetarea concesiunii, concesionarul are obligaţia de a preda terenul ce a făcut obiectul contractului de concesiune şi bunurile ce au rezultat în urma eventualelor investiţii făcute de concesionar.”

Prin adresa nr. 198 / 11.01.2018, Lichidari Info Consult SPRL ne comunică valoarea de inventar a staţiei de autobuz în sumă de 20.541 lei, investiţie realizată de SC PANTIMPEX SRL conform contractului de concesiune nr. 13929 / 26.11.1998.

Având în vedere faptul că în baza obligaţiei stipulate în contractul de concesiune menţionat s-a realizat de către SC PANTIMPEX SRL investiţia modul – spaţiu comercial situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă – zona Romarta, este necesar a se prelua această investiţie în domeniul public al municipiului şi, totodată, înregistrarea acesteia în contabilitatea  instituţiei cu suma comunicată de lichidator, respectiv 20.541 lei.

         Ţinând cont de faptul că societatea SC PANTIMPEX SRL cu care s-a încheiat contractul de concesiune nr. 13929 / 26.11.1998 este radiată, actualmente contractul de subînchiriere între SC PANTIMPEX SRL (firma radiată) şi firma SC LIVMAR BELLO SRL nu se mai poate derula, motiv pentru care se impune încheierea unui contract de închiriere directă cu SC LIVMAR BELLO SRL, pentru modulul – spaţiu comercial şi terenul în suprafaţă de 13 mp pe care este amplasat modulul – spaţiu comercial, situat în Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta, contract în care contravaloarea chiriei va fi la nivelul redevenţei pe care ar fi datorat-o SC PANTIMPEX SRL, stabilită prin contractul de concesiune nr. 13929 / 26.11.1998.

         Menţionăm faptul că obiectul contractului de concesiune a fost suprafaţa de 12 mp, dar în urma realizării investiţiei modul – spaţiu comercial de către SC PANTIMPEX SRL, a rezultat o suprafaţă afectată de 13 mp.

         Contractul de închiriere se propune a fi încheiat pe o durată de 1 an, de la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, cu posibilitatea de prelungire cu o perioadă egală sau mai mică decât cea iniţială, prin acordul părţilor, cu actualizarea anuală a cuantumului chiriei cu indicele preţurilor de consum pentru servicii.

         Conform art. 4 din contractul de subînchiriere, SC LIVMAR BELLO SRL se obligă în contul chiriei, să suporte toate cheltuielile legate de contractul de concesiune nr. 13929 / 26.11.1998, încheiat cu firma SC PANTIMPEX SRL, aceste cheltuieli fiind achitate la zi de SC LIVMAR BELLO SRL, respectiv până la data de 31.12.2017.

         Din punct de vedere economic, prin încheierea contractului de închiriere se vor încasa venituri suplimentare la bugetul local.

         În conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. c), coroborat cu alin. 5), lit. a) şi b) al aceluiaşi articol din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în virtutea atribuţiilor de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, Consiliului Local hotărăşte închirierea bunurilor proprietate publică si privata  a municipiului, în condiţiile legii.

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere consiliului local :

–           preluarea în domeniul public al Municipiului Câmpulung, a modulului – spaţiu comercial în suprafaţă de 13 mp, situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă – zona Romarta, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu C1, investiţie realizată de  de concesionarul SC PANTIMPEX SRL, şi înregistrarea acesteia în contabilitate cu suma de 20.541 lei;

–           încheierea unui contract de închiriere directă cu SC LIVMAR BELLO SRL, pentru modulul – spaţiu comercial şi terenul în suprafaţă de 13 mp pe care este amplasat modulul – spaţiu comercial, situate în Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu C1;

–           aprobarea modelului de Contract de închiriere – anexa la prezentul raport.

DIRECTOR ECONOMIC, Iarca Violeta

CONSILIER   JURIDIC,        Filipescu Mihaela”.

„RAPORT

privind încheierea unui contract de închiriere directă cu SC SDE COM SRL

         Prin referatul nr. 30964 / 12.10.2017, întocmit de Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice şi cererea înregistrată la instituţia noastră sub nr. 2207 / 22.01.2018, se aduce la cunoştinţă faptul că domnul Stoenescu Dan, administrator al SC SDE COM SRL, solicită încheierea unui contract de închiriere pentru modulul – spaţiu comercial şi terenul în suprafaţă de 12 mp pe care este amplasat modulul – spaţiu comercial, situat în Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta.

         În fapt, în baza Contractului nr. 13846 / 26.11.1998, s-a concesionat firmei SC PROD COM STOICA SRL, suprafaţa de 12 mp teren situat în Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta, contract în baza căruia concesionarul s-a obligat să realizeze o staţie de autobuz în condiţiile stabilite în caietul de sarcini, caiet ce a stat la baza documentaţiei de licitaţie publică, concesionare încheiată pe o perioadă de 50 de ani.

         La data de 01.01.2009 s-a încheiat, cu acordul concedentului, respectiv al Municipiului Câmpulung, conform art. 16 din contractul de concesiune nr. 13846 / 26.11.1998,  un contract de subînchiriere între SC PROD COM STOICA SRL şi SC SDE COM SRL, contract încheiat pe o perioada de 39 ani, respectiv până la data de 01.01.2048, având ca obiect “obţinerea folosinţei imobilului în suprafaţă de 12 mp situat în Câmpulung, strada Negru Vodă, punct Staţia Romarta – modul dreapta, judeţul Argeş, având destinaţia de spaţiu comercial, destinaţie care va fi respectată de chiriaş”.

         Ulterior încheierii acestui contract de subînchiriere, prin Rezoluţia nr. 17448 / 31.12.2015 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, a fost admisă cererea de radiere şi s-a dispus înregistrarea în registrul comerţului a radierii firmei SC PROD COM STOICA SRL, ca urmare a lichidării acesteia.

         Conform art. 15 din contractul de concesiune nr. 13846 / 26.11.1998, “la încetarea concesiunii, concesionarul are obligaţia de a preda terenul ce a făcut obiectul contractului de concesiune şi bunurile ce au rezultat în urma eventualelor investiţii făcute de concesionar.”

         La data lichidării, SC PRO COM STOICA SRL a avut declarat în vederea stabilirii taxei pentru folosinţa modulului rezultat în urma investiţiei realizate o valoare contabilă de 9.547,64 lei.

Având în vedere faptul că, în baza obligaţiei stipulate în contractul de concesiune menţionat, s-a realizat de către SC PROD COM STOICA SRL investiţia modul – spaţiu comercial situat în Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă – zona Romarta, este necesar a se prelua această investiţie în domeniul public al municipiului şi, totodată, înregistrarea acesteia în contabilitatea instituţiei cu suma de 9.547,64 lei.

         Ţinând cont de faptul că societatea SC PROD COM STOICA SRL cu care s-a încheiat contractul de concesiune nr. 13846 / 26.11.1998 este radiată, actualmente contractul de subînchiriere între SC PROD COM STOICA SRL (firma radiată) şi firma SC SDE COM SRL nu se mai poate derula, se impune încheierea unui contract de închiriere directă cu SC SDE COM SRL, pentru modulul – spaţiu comercial şi terenul în suprafaţă de 13 mp pe care este amplasat modulul – spaţiu comercial, situate în Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta, contract în care contravaloarea chiriei va fi la nivelul redevenţei pe care ar fi datorat-o SC PROD COM STOICA SRL, stabilită prin contractul de concesiune nr. 13846 / 26.11.1998.

         Menţionăm faptul că obiectul contractului de concesiune a fost suprafaţa de 12 mp, dar în urma realizării investiţiei modul – spaţiu comercial de către SC PROD COM STOICA SRL, a rezultat o suprafaţă afectată de 13 mp.

         Contractul de închiriere se propune a fi încheiat pe o durată de 1 an, de la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiul Câmpulung, cu posibilitatea de prelungire cu o perioadă egală sau mai mică decât cea iniţială, prin acordul părţilor, cu actualizarea anuală a cuantumului chiriei cu indicele preţurilor de consum pentru servicii.

         Conform art. 4 din contractul de subînchiriere nr. 4243 / 01.01.2009, SC SDE COM SRL se obligă în contul chiriei, să suporte toate cheltuielile legate de contractul de concesiune nr. 13846 / 26.11.1998, încheiat cu firma SC PROD COM STOICA SRL, aceste cheltuieli fiind achitate la zi de SC SDE COM SRL, respectiv până la data de 31.12.2017.

         Din punct de vedere economic, prin încheierea contractului de închiriere se vor încasa venituri suplimentare la bugetul local.

         În conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. c), coroborat cu alin. 5), lit. a) şi b) al aceluiaşi articol din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în virtutea atribuţiilor de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, Consiliul Local hotărăşte închirierea bunurilor proprietate publică si privata  a municipiului, în condiţiile legii.

         Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere consiliului local :

–           preluarea în domeniul public al Municipiului Câmpulung, a modulului – spaţiu comercial în suprafaţă de 13 mp, situat în Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu C5, investiţie realizată de concesionarul SC PROD COM STOICA SRL, si înregistrarea acesteia în contabilitate cu suma de 9.547,64 lei;

–           încheierea unui contract de închiriere directă cu SC SDE COM SRL, pentru modulul – spaţiu comercial şi terenul în suprafaţă de 13 mp pe care este amplasat modulul – spaţiu comercial, situate în Municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă – zona Romarta, identificat în planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu C5;

–           aprobarea modelului de Contract de închiriere – anexa la prezentul raport.

 DIRECTOR ECONOMIC, Iarca Violeta

CONSILIER JURIDIC, Filipescu Mihaela”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.