EXCLUSIV… ÎN 14 PAGINI! SCRISOAREA PRIMARULUI ŢÂROIU CĂTRE CÂMPULUNGENI!

Primarul municipiului Câmpulung Liviu Ţâroiu a pregătit un raport extrem de stufos cu privire la activitatea anului trecut. “Scrisoarea primarului” având un număr de 14 pagini în care sunt trecute informaţii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului şi a serviciilor publice din subordinea acestuia.

Cu toate acestea, unele date sunt trecute voalat, precum datele referitoare la proiectul „Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung” şi datele legate de activitatea, personalul şi cheltuielile Asociaţiei “Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel”.

Foarte multe cuvinte, foarte multe aşa zise detalii nesemnificative şi care nu vin decât să justifice destul de sumar activitatea primarului şi a întregii sale echipe.

Câmpulungenii nefiind prea interesaţi  de nişte cifre statistice şi de alte enumerări neeseţiale transparenţei. Cetăţenii, pentru a fi informaţi corect, real şi transparent, au nevoie de date coerente, simple şi la obiect. Prezentate cât mai succint cu putinţă, pentru a putea fi asimilate. Însă stufoşenia de cifre, detalii mai mult tehnice, nu face decât să dea impresia că la Câmpulung s-a lucrat pe rupte, s-a investit la greu şi s-au făcut destul de multe încât omul de rând să nu poată spune că întreg municipiul arată ca după un bombardament şi că nimeni nu justifică sumele chletuite de la bugetul local, nimeni nu vorbeşte de sumele risipite pe proiecte, studii şi documentaţii şi că nimeni nu doreşte să dea dovadă de curajul transparenţei adevărate de a spune în ce stadiu se regăsesc lucrările contractate pe sume fabuloase (exemple Piaţa Primăriei sau Parcul Vişoi), de ce s-au cheltuit sume astronomice pe anumite investiţii şi în de ce s-a renunţat la unele contracte.

Exemplele sunt multe şi greu de prins în doar câteva cuvinte.

Lăsăm cititorii să îşi facă propria părere citind cele 14 pagini cu realizările primarului şi ale echipei sale, în care se regăsesc oameni angajaţi pe posturi scoase la concurs cu dedicaţie, oameni care pe lângă salariul de bază beneficiază de remuneraţii din alte activităţi, etc.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL – RAPORT DE ACTIVITATE al primarului pentru anul 2018

Întocmirea şi publicarea raportului Primarului Municipiului Câmpulung privind activitatea anului precedent, în acest caz anul 2018, a devenit ceva firesc pentru autoritatea locală, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

Raportul conţine informaţii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, conform articolului 63 din Legea nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor municipiului o imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.

Acţiunile care au fost întreprinse în anul 2018 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administraţiilor locale, respectiv investiţii de interes local, asistenţă socială, educaţie, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, protecţia şi refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidenţa populaţiei, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, servicii de utilitate publică, activităţi de administraţie social-comunitară.

S-a încercat şi reuşit în cea mai mare măsură mediatizarea tuturor acţiunilor iniţiate sau găzduite de primărie, prin publicarea de informaţii pe site-ul oficial www.primariacampulung.ro, anunţuri afişate în zonele centrale şi comunicate prin mijloace mass-media (presă scrisă şi online, radio şi TV).ÎIn anul 2018, într-un trend ascendent, aşa cum ne-am obişnuit în ultimii ani, s-au înregistrat un număr de 39860 documente înregistrate, 417 petiţii şi 15 de cereri formulate în baza Legii nr. 544/2001.

În intervalul analizat am convocat un număr de 26 şedinţe ale Consiliului Local – 12 şedinţe ordinare, 12 de îndată şi 4 extraordinare, am iniţiat un număr de 209 proiecte de hotărâri care au fost supuse spre dezbatere Consiliului Local, dintre care 199 au fost aprobate, 3 respinse, 3 amânate şi 4 retrase, colaborarea excelentă existentă între Primar şi Consiliul local având impact în rezultatele întregii instituţii.

Tot în această perioadă, am discutat în cadrul audienţelor săptămânale cu un număr aproximativ de 500 cetăţeni ai oraşului, căutând o rezolvare pentru fiecare problemă expusă. Am avut o preocupare permanentă pentru promovarea imaginii localităţii noastre şi obţinerea de proiecte de finanţare din fondurile nerambursabile.

Prin evenimentele şi activităţile organizate s-a încercat atât continuarea celor care sunt deja tradiţionale cât şi promovarea celor noi, căutând ca fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un mod specific implicând în aceste activităţi o paletă cât mai largă din rândul cetăţenilor, punându-se accent pe tinerii din Municipiul Câmpulung, în special elevii de la şcoli şi licee.

In continuare permiteţi-mi să vă prezint rezultatele instituţiei, pe principalele compartimente şi domenii de activitate.

In anul 2018 activitatea Direcţiei Economice şi Fiscale din aparatul de specialitate al primarului s-a desfăşurat prin cele două servicii: Serviciul Buget Contabilitate şi Informatică şi Serviciul Administrare Venituri Persoane Fizice şi Juridice şi au constat, în principal, în:

 1. elaborarea bugetului Municipiului Câmpulung pe baze fundamentate economic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi utilizarea acestuia ca un instrument eficient de management;
 2. întocmirea contului anual de execuţie a bugetului;
 3. organizarea contabilităţii veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, respectiv a proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă;
 4. reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, a drepturilor şi obligaţiilor instituţiei, precum şi a mişcărilor şi modificărilor intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate;
 5. organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 6. acordarea vizei de control financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor care afectează fonduri publice şi care se supun vizei de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile OMFP nr. 923/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. asigurarea informaţiilor necesare ordonatorului principal de credite cu privire la execuţia bugetului şi a patrimoniului aflat în administrare;
 8. stabilirea impozitelor şi taxelor locale, urmărirea şi încasarea acestora în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi a celorlalte prevederi în materie de taxe şi impozite ce constituie venituri ale bugetelor locale.

Execuţia bugetară, încheiată la data de 31 decembrie 2018, este prezentată în macheta de mai jos şi cuprinde atât partea de venituri cât şi cea de cheltuieli aşa cum au fost prevăzute şi aprobate prin bugetul anului 2018, cât şi execuţia acestora la finele anului 2018:

DENUMIRE INDICATOR PREVEDERE BUGETARĂ DEFINITIVĂ AN 2018 REALIZĂRI LA 31.12.2018
1.    VENITURI, din care: 71850240 41680619
Venituri proprii 13936150 13616777
Cote defalcate din impozitul pe venit 13509580 14260576
Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor

540000 / 8110600 540000 / 8057516
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea învăţământului particular 1744000 1744000
2.    CHELTUIELI, total din care: 99839280 48588715
a)    Cheltuieli de personal -salarii, din care pe capitole bugetare: 15907300 15661083
-autorităţi executive 4505000 4381663
-ordine publică şi siguranţa naţională-poliţia locală 2197000 2178628
-învăţământ, total din care finanţat din: Buget de stat

Bugetul local- transportul cadrelor didactice

174000 / 174000 159809 / 159809
-sănătate – medicina şcolară 1400000 1363255
-cultură, recreere şi religie,

biblioteca municipală + sera (SPADPP)

2072800 2060502
-asigurări şi asistenţă socială (SPAS) 2371500 2357381
-protecţia mediului- salubritate (SPADPP) 834000 828059
-drumuri şi poduri (SPADPP) 2353000 2331786
b)    Cheltuieli cu

bunuri şi servicii, total din care:

14043510 13148445
-autorităţi executive 2260000 2041432
-ordine publică şi siguranţă naţională-poliţia locală 123000 61534
-învăţământ, total, din care finanţat din bugetul de stat şi din bugetul local 4151900 3999892
2889000 / 1262900 2889000 / 1110892
-sănătate – medicina şcolară 50000 20906
-cultură, recreere şi religie, total din care:
biblioteca municipală 1037140 988504
seră (SPADPP)
-asigurări şi asistenţă socială (SPAS) 85800 77913
-protecţia mediului- salubritate (SPADPP) 2718670 2704441
-drumuri şi poduri (SPADPP) 1968000 1952973
-locuinţe, servicii şi dezvoltare, total, din 1355000 1177994
care
-iluminat public (SPADPP)
reparaţii locuinţe (domeniul public şi privat) 285000 114252
-acţiuni agricultură, silvicultură şi vânătoare 0
-cheltuieli alegeri locale comisioane
-comisioane tranzacţie datorie publică 9000 8604
c)    Cheltuieli de investiţii, total din 49886710 9880247
care:
-autorităţi executive 219000 186593
-ordine publică şi siguranţă naţională-poliţia locală 60000
-învăţământ, total, din care finanţat din bugetul local 5525510 1274713
-cultură, recreere şi religie, 904970 604836
seră (SPADPP+primărie)
-protecţia mediului- salubritate (SPADPP) 17027850 1649777
-drumuri şi poduri (SPADPP) 9761720 1839872
-locuinţe, servicii şi dezvoltare 16387660 4324456
(SPADPP+primărie+SPAS)
 • a verificat, analizat şi centralizat pe parcursul anului fundamentarea şi propunerile de rectificare ale bugetelor pentru instituţiile cu finanţare din bugetul Municipiului Câmpulung şi din bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
 • a supus spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local în funcţie de termenul de încasare a veniturilor şi de perioada de realizare a cheltuielilor;
 • a întocmit proiectul bugetului pe anul 2018;
 • a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea excedentului anual pentru finanţarea unor cheltuieli din secţiunea de dezvoltare a bugetului local;
 • a propus spre aprobare Consiliului Local contul de execuţie a bugetului Municipiului Câmpulung pe anul 2017 şi conturile de execuţie trimestriale pe anul 2018;
 • a înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite eşalonarea lunară a plăţilor de casă pentru Municipiul Câmpulung;
 • lunar a asigurat fondurile necesare desfăşurării activităţii, prin întocmirea deschiderilor de credite către trezorerie şi notele justificative şi de fundamentare ale sumelor utilizate pentru cheltuieli;
 • a verificat periodic încasarea veniturilor şi încadrarea cheltuielilor în creditele bugetare aprobate şi a adus la cunoştinţa ordonatorului de credite cele constatate;
 • a condus evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugete, defalcat pe capitole, subcapitole, articole şi alineate;
 • a organizat şi condus întreaga evidenţă contabilă, în conformitate cu prevederile legale;
 • pe baza documentelor justificative prezentate de către compartimentele de specialitate a întocmit documentele de plată către organele bancare, către agenţi economici sau alte instituţii publice;
 • a întocmit lunar balanţa de verificare;
 • a întocmit trimestrial bilanţul contabil şi darea de seamă contabilă;
 • a întocmit raportările lunare şi trimestriale;
 • a întocmit ordinele de plată pentru drepturile salariale şi obligaţiile către bugetul de stat în conformitate cu statele de plată şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • a urmărit ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local care i-au fost încredinţate;
 • a fost acordată viza de control financiar preventiv pe toate documentele din care au rezultat obligaţii de plată elaborate în instituţie. Activitatea a constat în urmărirea existenţei şi a corectitudinii tuturor documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor în condiţii de legalitate şi organizarea evidenţei şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • a urmărit buna gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public;
 • a urmărit identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.

Serviciul Impozite Taxe Locale Atribuţiuni principale:

– calculează, constată, stabileşte, şi urmăreşte impozitele şi taxele locale pe proprietate cât şi alte venituri ale bugetului local datorate de persoane fizice şi juridice ;

– întocmeşte cererile de creanţă şi urmăreşte încasarea creanţele bugetare ce urmează a fi recuperate de la societăţile comerciale aflate în procedură de insolvenţă;

– întocmeşte dosare de insolvabilitate şi le urmăreşte pe perioada termenului de prescripţie ; face demersuri în vederea transformării amenzilor în ore muncă în folosul comunităţii;

– calculează, stabileşte, verifică şi urmăreşte încasarea chiriilor pentru locuinţele din fondul locativ aflate în proprietatea sau în administrarea Consiliului Local;

– calculează, verifică şi urmăreşte încasarea chiriilor/redevenţelor, pentru terenurile şi spaţiile comerciale închiriate persoanelor fizice şi juridice aflate în proprietatea Consiliului Local;

– întocmeşte dosarele în vederea recuperării chiriilor restante şi evacuării acestora şi le înaintează serviciului juridic;

– urmăreşte derularea contractelor de vânzare-cumpărare şi încasarea sumelor conform contractului şi graficelor anexă pentru bunurile imobile vândute cu plata în rate;

– eliberează la solicitare , adeverinţe de imobil, certificate de atestare fiscală, etc

– gestionează (înregistrarea, urmărirea şi recuperarea) amenzile contravenţionale;

– colaborează cu organele abilitate ale statului în activitatea de urmărire a debitorilor, cât şi cu serviciile din aparatul propriu;

Pentru anul 2018, prevederile bugetare provenind din impozite şi taxe persoane fizice şi juridice au fost în sumă de 13.936 mii lei ,din care s-au încasat 13.617 mii lei, ceea ce reprezintă o realizare a veniturilor de 97.71%, pe anul 2018.

Din totalul venituri proprii încasate provenite din impozite, taxe şi alte venituri s-au încasat:

 • impozit clădiri 4163 mii lei;
 • impozit teren 1251 mii lei;
 • impozit pe mijloace de transport 1865 mii lei;
 • alte venituri din închirieri şi concesiuni 1501 mii lei;
 • venituri din impozite şi taxe -taxă firmă 59 mii lei;
 • alte venituri 2816 mii lei;
 • încasări on line prin GHIŞEUL. RO în sumă de 569.973,7 lei

Deasemenea, în anul 2018, s-a încasat taxa de salubrizare în sumă de 1962 mii lei.

S-au înregistrat în evidenţa noastră în baza declaraţiilor de impunere un număr de 22259 contribuabili plătitori de taxă de salubrizare , din care un număr de 21796 contribuabili au plătit integral taxa de salubrizare, 1503 persoane fiind scutite conform regulamentului aprobat de Consiliul Local.

Pentru recuperarea debitelor restante de la persoanele fizice şi juridice, s-au făcut demersurile legale prevăzute de Codul de procedură fiscală în vederea recuperării acestora , respectiv, notificări, adrese la diverse instituţii pentru solicitare de informaţii necesare executării silite, somaţii, titluri executorii,adrese infiinţare poprire salarii, popriri pe conturile bancare, au fost instituite sechestre … In vederea recuperării creanţelor fiscale de la debitorii care se află în stare de insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2014, organul fiscal a solicitat înscrierea la masa credală a impozitelor şi taxelor existente în evidenţa fiscală la data declarării insolvenţei.

Deasemenea, au fost soluţionate 99 de dosare de înlesnire la plată conform HCL nr.148/31.10.2018, încasându-se restanţe în sumă de 102,46 mii lei, fiind scutite majorări de întârziere la plată în sumă de 62,89 mii lei.

Totodată au fost anulate creanţe în baza art.266(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal în sumă de 1797,7 mii lei, creanţe datorate de persoanele juridice radiate din registrul comerţului şi 31,61 mii lei creanţe datorate de persoane fizice .

A fost evidenţiată separat suma de 396,09 mii lei aferentă contribuabililor insolvabili.

AUTORITATE PUBLICĂ

Prin Programul investiţiilor publice pe anul 2018 au fost aprobate cheltuieli de investiţii atât pentru activitatea proprie cât şi pentru instituţiile aflate în subordinea şi/sau autoritatea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, realizându-se următoarele obiective şi proiecte:

– amenajarea Pieţei Primăriei Municipiului Câmpulung – proiectare şi execuţie în derulare

– s-au realizat Documentaţii de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru Reamenajarea Pieţei Grui şi schimbare de destinaţie, Reabilitarea clădirii Băilor Kretzulescu, Reabilitarea străzilor Negru Vodă şi Republicii, de la intersecţia cu strada Poenaru Bordea până la intersecţia cu starda Petre Zamfirescu şi pentru imobilul situat în str. Maior Gâldău nr 28

– în curs de actualizare Planul Urbanistic General al Municipiului Câmpulung (PUG)

– a fost elaborat un Studiu de fezabilitate pentru construcţia unui bloc de locuinţe sociale

– este în curs de elaborare studiul luminotehnic pentru proiectul de modernizare a iluminatului public din Municipiul Câmpulung

– s-a elaborat studiul de prefezabilitate pentru amenajarea Râului Târgului

– s-au elaborat expertize tehnice pentru imobilele de pe străzile Negru Vodă nr. 113, Negru Vodă nr. 130, Negru Vodă nr. 214, Maior Gâldau nr. 28, Matei Basarab nr. 36, arh. D.I.Berechet nr. 3, Republicii nr. 14 şi un studiu geotehnic al imobilului situat la intersecţia străzilor Negru Vodă şi Republicii (Piaţa Jurământului)

– în curs de execuţie reabilitarea spaţiilor pietonale în Piaţa Jurământului

– s-a finalizat obiectivul „Amenajare urbanistică pe străzile Negru Vodă şi Republicii, între Bulevardul Pardon şi intersecţia străzii Negru Vodă cu strada G-ral Teodorescu”

– au fost finalizate lucrările de asfaltarea a străzilor Valea Titei (900 m) şi Valea Ursului (750m) precum şi lucrările de reabilitare a străzilor Grui şi Richard

– sunt în execuţie lucrările de extindere a reţelei de apă pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbuşii şi a reţelei de canalizare menajeră pe străzile C-tin Brâncoveanu, Petre Ţuţea ,Valea Bărbuşii, Maramureş, Calea Pietroasă, Drăceşti, Calea Măgurii; s-au încheiat lucrările de extindere a reţelei de canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului

– a fost instalată reţea de internet gratuit în parcuri în sistem WI-FI

– a fost amenajat un depozit de lemne pentru a veni în sprijinul populaţiei defavorizate

– au fost achiziţionate 2 centrale termice şi un schimbător de căldură pentru bazinul de înot

– a fost amenajată camera centralei de avertizare la incendiu la Colegiul National Pedagogic „Carol I”.

– a fost achiziţionat un analizor de particule pentru staţia de monitorizare a calităţii aerului urmând a se monta.

– s-a realizat inventarierea străzilor evaluate în vederea extinderii reţelei de gaze

– s-a montat un covor elastic din cauciuc la locul de joacă din Grădina Publică „Merci”

– achiziţionare şi montare sistem de preparare apă caldă menajeră

– s-au executat lucrări de intervenţie, conform contractului de concesiune încheiat cu SC EDILUL CGA SA, la reţeaua de canalizare menajeră: achiziţie pompă ACV200 decantor şi montarea unui spectrofotometru la Staţie de Epurare, schimbarea sistemului de preluare ape uzate menajere la B1.A1 Grădişte, pe str. Pictor Grigorescu şi pe str.Traian (în zona Complexului de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Dizabilităţi), refacerea canalizării menajere pe str. Parcul Mirea, completarea reţelei de preluare a apelor pluviale str. Republicii prin montarea a 4 guri de canal Geiger, realizarea unui grătar pentru preluarea apelor pluviale pe str.Lt.Baloleanu, proiectare reţea canalizare pluvială pe str. Theodor Aman, ridicare la cotă a căminelor de vizitare şi înlocuire plăci carosabile pe str.Cuza Vodă, Lt.Dumitru Lazea şi George Topârceanu

– s-au executat lucrări de intervenţie, conform contractului de concesiune încheiat cu SC EDILUL CGA SA, sistemul de alimentare cu apă: reabilitare reţea apă pe tronsonul Şoseaua Naţională-Liceul Minier şi str. Matei Draghiceanu; montat hidranţi pe străzile Mărăşti nr.4C şi Braşovului (Colegiul Tehnic Câmpulung), schimbare soluţie alimentare cu apă la Bl.Al2 şi montare instalaţie dozare var praf şi preparare soluţie var la Staţia Tratare a Apei

Lucrări de întreţinere şi reparaţii realizate de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Câmpulung

– s-au executat covoare asfaltice în locaţiile: parcarea Spitalului de Pneumoftiziologie; Liceul „Dan Barbilian”; Podul Turn; Podul Braşov; Str. Gării; Str Rujoi; prelungire str. Pictor Grigorescu; parcări Grui, Vişoi, Flămânda; parcare Policlinică (Ambulatoriu); parcare Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”; parcare Muzeu Municipal Câmpulung (lângă ANAF); parcare str. Petre Zamfirescu (în spatele magazinului Orange-Shop); parcare Centru Bambi-Pensiunea Kokett; str. Nicolae Rizeanu. S-au executat reparaţii cu asfalt (plombe) pe străzile din cartierele Gară, Centru, Schei, Flămânda, Piaţă, Grui, Valea Româneştilor, Vişoi, Apa Sărată;

– s-au executat marcaje rutiere (axiale – longitudinale, transversale – pietonale);

– s-au montat borduri noi, s-au ridicat la cotă bordurile existente şi s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe străzile: Dumitru Alimănişteanu, Alexandru cel Bun, CD. Aricescu, Negru Vodă, Mărăşeşti, Calea Târgoviştei, Liceul „Dan Barbilian”, parcare Policlinică

– s-au executat lucrări de reparaţii la parcările existente din cartierele Grui, Vişoi şi Centru;

– au fost realizate împietruiri cu calcar, refuz de ciur, balast, pietriş şi asfalt frezat pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Valea Româneştilor, Apa Sărată, Grui, Vişoi, Mărcuş;

– s-a montat o staţie de maxi-taxi pe str. Mareşal Antonescu – Drum Poienari

– s-au executat lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi pe o suprafaţă de circa 70 ha.

Finanţări nerambursabile

În anul 2018 Municipiul Câmpulung a depus şi primit finanţare pentru 4 proiecte depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) II care vor contribui la modernizarea infrastructurii şcolare, rutiere precum şi a reţelor de apă potabilă şi canalizare menajeră:

 • „Reabilitare pod Şoseaua Naţională a Municipiului Câmpulug (DN 73,KM 45+030)” în valoarea de 963.720 lei,
 • “Reabilitare conductă de aducţiune apă brută (DN 800) din Municipiul Câmpulung” în valoare de 6.632.697 lei,
 • “Reabilitare staţia de epurare (linia apei)”, în valoare de 13.289.510 lei
 • “Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung” în valoare de 4.228.310 lei

> A fost finalizat proiectul „Extindere reţea canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului” prin care a fost dată în folosinţă o reţea de canalizare de 4.325 ml cu 83 cămine de vizitare şi o staţie de pompare în valoare de 1.427.214,84, proiect cofinanţat prin PNDLI.

S-a continuat implementarea proiectului „Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung” ID 103450, proiect finanţat prin POCU, AXA 4.2 şi în care au fost realizate următoarele activităţi împreună cu cei patru parteneri:

– reabilitarea şi dotarea Centrului Multifuncţional Comunitar, respectiv a celor 2 săli pentru activităţile tip şcoală după şcoală, a cabinetului pentru recoltat analize, a cabinetului pentru tratamente, a sălii de servit masa, a cabinetului socio-medical, a cabinetului psiho-social

– şi-au început activitatea cele 2 grupe de elevi înscrişi la şcoală după şcoală

– au fos finalizate 8 cursuri de formare profesională cu 140 de absolvenţi şi alte 2 cursuri sunt în derulare

– au fost realizate 9 contracte de subvenţie cu angajatori care au angajat persoane din grupul ţintă aflate în căutarea unui loc de muncă

De asemenea, în anul 2018 au fost semnate 2 contracte de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020:

– „îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Argeş, Teleorman şi Călăraşi la servicii medicale de urgenţă” Cod SMIS 125357, în valoare de 3.013.649,64 lei – beneficiar Spitalul Municipal Câmpulung

– „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Argeş, Teleorman şi Călăraşi” Cod SMIS 125358, în valoare de 169.737,23 lei – beneficiar Spitalul Municipal Câmpulung şi 51.461,36 lei – beneficiar Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung.

Proiectele au fost depuse în cadrul apelului lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, pentru proiectele nefinalizate Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiţii 8.1

– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi – Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operaţiunea 8.1.A Ambulatorii şi 8.2.B Unităţi de primiri urgenţe.

Tot în anul 2018 au fost depuse de către Municipiul Câmpulung alte 2 proiecte pentru obţinerea unor finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020:

– „Reabilitarea sistemului de iluminat public al Municipiului Câmpulung”, cod SMIS 127042, în valoare de 5.802.833,50 lei, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public. Proiectul îşi propune modernizarea şi eficientizarea sistemulşui de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu un consum redus de energie elctrică şi nepoluante.

– „Centru de zi persoane vârstnice „A DOUA CASĂ”, cod SMIS 127874, în valoare de 4.321.387,78 lei, Axa prioritară 8 – Investiţii în infrastructurile sanitare Şi sociale, Prioritatea de investiţie 8.1 – OS 8.3

– Operaţiunea A – Grup vulnerabil persoane vârstnice, apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 – Grup vulnerabil: persoane vârstnice. Locaţia aleasă pentru înfiinţarea centrului de zi pentru persoane vârstnice este clădirea fostei Pieţe Grui. în cadrul acestui proiect se va realiza reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea imobilului în care va funcţiona centrul de zi pentru persoane vârstnice. Persoanele din grupul ţintă vor socializa şi vor beneficia de o masă caldă şi de servicii psiho-sociale şi medicale.

La finalul anului 2018, mai exact pe data de 29 octombrie, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Câmpulung Muscel a semnat contractul de finanţare pentru funcţionare şi animare teritoriu GAL în care Municipiul Câmpulung este membru fondator.

Finanţări nerambursabile de la bugetul local, conform Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Nr. crt. Solicitant Activităţi desfăşurate/Titlul proiectului
SPORT – Finanţări acordate conform Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare
1. Asociaţia MTB Academy Campionatul Balcanic de Mountain Bike, ramura Cross Country Olimpic – „MTB Academy Cup UCIC2″ Trofeul Muscelului – Lupii dacilor, ediţia a Vl-a
2. C.S. Brothetrs Motor Sport Promovarea Municipiului Câmpulung prin automobilismul de performanţă
3. Asociaţia Club Sportiv First Club Cup Participare în cadrul Campionatului Naţional de Viteză în Coastă
4. Asociaţia Sportivă „Petre Iliescu” Fotbal pentru copii şi juniori
5. Asociaţia   Clubul   Sportiv   INTER Câmpulung Participarea echipei de fotbal în liga IV Amatori a FRF
6. Clubul Sportiv „MUSCEL” Susţinerea activităţii secţiilor de sport din cadrul Clubului, respectiv participarea la competiţii naţionale/internaţionale şi la stagiile de pregătire sportivă
7. Clubul Sportiv „PRISTAVU” Susţinerea participării sportivilor clubului la competiţiile naţionale şi internaţionale
Finanţări conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
SOCIAL
6. Asociaţia START pentru Autism START pentru recuperarea nevoilor speciale
CULTURA
7. Fundaţia  pentru   Copii   şi  tineret ECOKIND Dialog cultural
8. Asociaţia    Multiculturală    „NICU HAGI” „Câmpulung în amintiri”
9. Chirtoacă Mariana „Câmpulungul şi lumea”
10. Asociaţia „Corabia cu arhitectură” „Urbanism, Arhitectură, Patrimoniu. ROMÂNIA 100″

Activităţi sportive şi culturale

 • au fost organizate evenimentele: „împreună pentru Câmpulung” – Zilele Municipiului, ediţia a XX-a, „Festivalul de Umor Tudor Muşatescu”, ediţia a XXIII-a şi „Festivalul Internaţional de muzică rock Posada”;
 • co-organizatori ai Festivalului Internaţional de Folclor „Carpaţi 2018″, ediţia a XXXV-a şi ai Festivalului Naţional de Romanţe „Nae Leonard” şi Poezie „Rapsodii de Toamnă”, ediţia a XIII-a, Ziua Internaţioanlă a persoanelor vârstnice;
 • au fost organizate spectacole şi activităţi: de Valentine’s Day când au fost aniversate 38 de cupluri care au împlinit 50 ani de căsătorie, de 8 Martie, de Ziua Internaţională a Protecţiei Consumatorilor, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului; cu ocazia Crăciunului;
 • premierea sportivilor şi elevilor cu rezultate deosebite; susţinerea organizării diferitelor competiţii sportive la nivel naţional şi internaţional: box, judo, lupte, bob, volei, fotbal etc;
 • susţinerea deplasării Corului „ORFEU” al Colegiunului Naţional Pedagogic „Carol I” în Grecia, la Xanthi precum şi implicarea în organizarea taberei de informatică;
 • co-organizatori ai următoarelor evenimente: „Festivalul Naţional de interpretare a cântecului popular „Sus la munte la Muscel” ediţia a-V-a”, „Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret – Stars of Song”; Concursul Naţional al Rezolvitorilor din Gazeta Matematică;
 • organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 1 Decembrie;
 • sprijin acordat Asociaţiei „Sf. Elena împărăteasa” pentru Cantina săracilor

Direcţia tehnică

 • au fost emise 196 Certificate de Urbanism şi 159 Autorizaţii de Construire/Demolare;
 • au fost recepţionate 23 locuinţe din care 19 locuinţe noi în sector privat;
 • au fost eliberate 186 autorizaţii taxi;
 • au fost eliberate 122 de Certificate de Urbanism şi 117 de Autorizaţii de Construcţii pentru branşamente la utilităţi;
 • au fost eliberate 82 autorizaţii de funcţionare pentru societăţile comerciale nou înfiinţate.

Serviciul Juridic

Activitatea desfăşurată de serviciul juridic în anul 2018 a constat în:

 • emiterea de dispoziţii – 840
 • reprezentarea juridică a instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii diverse ce au avut ca obiect:

> acţiuni în pretenţie contravaloare chirie – 24 (22 câştigate, 2 în curs de soluţionare);

> sindicatele(învăţământ) – 44 (20 pe rol -14 câştigate – 10 pierdute);

> contravenţii – 16 (5 câştigate – 3 pierdute – 8 pe rol);

> Legea 50/1991 -3 pe rol;

> penalităţi şi evacuare – 22

> contestaţii la executare – 29 (câştigate 25 – 2 pierdute- 2 în curs de soluţionate);

> refuz acordare drepturi sociale – 1;

> executare silită – 28 în curs de soluţionare la executor judecătoresc pentru recuperare;

> insolvenţă – 98 (12 soluţionate);

> transformare contravenţii amendă cu muncă în folosul Comunităţii – 109;

 • soluţionarea dosarelor depuse în temeiul Legii 10/2001 -6(1 câştigat – 3 pe rol – 2 pierdute);
 • întocmirea anexelor pentru cererile de succesiuni -341;
 • descărcări de gestiune pentru persoanele cu interdicţie -21;
 • verificarea şi vizarea contractelor încheiate de Municipiul Câmpulung cu diferiţi parteneri contractuali-281;
 • realizarea de anchete sociale – 18;
 • dosare cu procese verbale de declarare a stării de insolvabilitate – 120 urmând a fi puse pe rol;
 • s-au preluat în depozitul de arhivă, de la compartimentele/serviciile creatoare, 1514 unităţi arhivistice, verificate prealabil;
 • s-au selecţionat, cu avizul Arhivelor Naţionale, în vederea transferului către unităţile colectoare de deşeuri de hârtie, 1080 kg documente cu termene expirate;
 • s-au transferat, în depozitul personal al SPCLEP, pe bază de inventare şi proces-verbal, 133 unităţi arhivistice;
 • s-a pus la dispoziţia compartimentelor/serviciilor creatoare, la solicitarea acestora, cu consemnare în registrul de depozit, un număr de 302 unităţi arhivistice, în vederea soluţionării anumitor cereri sau pb. administrative;
 • s-a eliberat din arhiva instituţiei un număr de 68 copii documente (autorizaţii construire, decizii Comitet Executiv, dispoziţii salarizare, fişe CAP, etc);
 • s-a realizat un număr de JJ. legalizări notariale după documentele existente în depozit, în baza solicitărilor persoanelor fizice;
 • s-au eliberat 24 adeverinţe rol agricol/fiscal/ istoric agricol/fiscal, din perioada anilor 1951-1990;
 • s-au eliberat 4 adeverinţe sporuri cu caracter permanent;
 • s-au formulat alte 27 răspunsuri persoanelor fizice şi juridce şi altor organisme abilitate ale statului, privind documentele din arhivă.

Compartiment Agricultură

 • înregistrarea în registrele agricole aferente perioadei 2015-2019 a suprafeţelor de teren şi evoluţia acestora, precum şi modul lor de utilizare, evoluţia efectivelor de animale şi păsări, utilaje, pomi fructiferi aferente celor 7.121 de gospodării;
 • înregistrarea contractelor de arendă şi comodat încheiate între persoane fizice sau juridice şi proprietarii de teren agricol, respectiv operarea acestora în registrul agricol şi registrul personalizat al contractelor de arendă/comodat;
 • eliberarea adeverinţelor necesare la obţinerea burselor de către elevi şi studenţi, rechizitelor şcolare, pentru deducerea de impozit, şomaj, ajutor social, alocaţie complementară, ajutorul de căldură, necesare la SPCLEP Câmpulung, notariate, APIA etc. atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice;
 • întocmirea contractelor de închiriere a suprafeţelor de teren date crescătorilor de animale din islazul orăşenesc;
 • întocmirea documentaţiilor necesare pentru vânzările de terenuri situate în extravilanul municipiului, în baza Legii nr. 17/2014;
 • au fost înregistrate 217 cereri pentru cumpărare mterial lemnos necesar încălzirii, din care 57 au fost soluţionate.
 • întocmirea şi eliberarea certificatelor de producător şi certificatelor de comercializare pentru persoanele fizice care deţin teren agricol în proprietate şi doresc comercializarea produselor agricole pe care le obţin;
 • sunt în lucru 19 cereri în vederea eliberării titlului de proprietate în baza prevederii Legii nr.231/02.08.2018, 26 de cereri privind emiterea titlului de proprietate în baza validărilor potrivit Legilor fondului funciar, sentinţelor judecătoreşti şi de modificare titlurilor de proprietate la nivel de nume sau tarla, (dosarele sunt în lucru la CLFF Câmpulung, O.C.P.I. Argeş şi CJFF Argeş) şi 10 cereri privind întocmirea dosarului în vederea obţinerii de despăgubiri în baza Legilor fondului funciar;
 • întocmirea de răspunsuri la adresele înaintate de către persoanele fizice şi juridice şi de către alte instituţii;
 • desfăşurarea de activităţi specifice Comisiei Locale de Fond Funciar constând în analizarea cererilor depuse în vederea eliberării sau modificării titlurilor de proprietate, întocmirea documentaţiilor necesare în vederea obţinerii avizului tehnic consultativ al OCPI Argeş şi înaintarea acestora către Comisia Judeţeană de Fond Funciar;
 • participarea la şedinţele organizate de OCPI Argeş cu privire la cadastrarea terenurilor situate în extravilanul localităţii;

Compartiment Audit Public Intern

La nivelul Municipiului Câmpulung în anul 2017 au fost realizate un număr de 3 misiuni de asigurare:

 • Auditarea fondurilor alocate din bugetul local la BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ION BARBU” CÂMPULUNG
 • Auditarea fondurilor alocate din bugetul local la MUZEUL MUNICIPAL CÂMPULUNG
 • Auditarea fondurilor alocate din bugetul local la ŞCOALA GIMNAZIALĂ “OPREA IORGULESCU ” CÂMPULUNG

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a desfăşurat

 • activităţi de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă;
 • acţiuni de informare publică asupra unor măsuri pe care să le ia cetăţenii în situaţii de risc identificat la incendii în gospodării (locuinţe), inundaţii datorate ploilor abundente, caniculă prelungită, incendii în mirişti, culturi agricole şi pe lizierele de pădure, educarea copiilor şi supravegherea lor pentru a nu provoca incendii;
 • au fost soluţionate sesizările primite prin controale la locuinţele cetăţenilor; Activitatea de intervenţie a echipelor specializate ale S.V.S.U
 • în lunile decembrie şi februarie – îndepărtarea zăpezii şi a ţurţurilor de pe mai multe imobile din municipiu – str. Republicii, Negru Vodă, Matei Basarab;
 • în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase – precipitaţii abundente, intensificări ale vântului, căderi de grindină s-a intervenit în cartierele municipiul pentru înlăturarea efectelor produse: strângerea materialelor desprinse din acoperişuri, evacuarea apei din curţile oamenilor, strângerea aluviunilor adunate pe străzile municipiului, tăierea copacilor căzuţi precum şi desfundarea gaigherelor stradale:

–   în Cartierul Vişoi – acoperişuri smulse la 4 blocuri;

De asemenea, în urma unei alunecări de teren în cartierul Mărcuşi s-a acţionat pentru refacerea căi de comunicaţie pe strada Băloaica.

Compartiment consiliere romi

La nivelul acestui compartiment s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • identificarea şi evaluarea problemelor şi nevoilor cu care se confruntă comunitatea de romi de pe raza Municipiului Câmpulung, prin întocmirea planului local de acţiune, împreună cu membrii comunităţii de romi şi punerea lui în aplicare prin solicitarea sprijinului, colaborarea şi derularea demersurilor legale către instituţiile şi serviciile direct răspunzătoare de problemele menţionate punctual în planul de acţiune;
 • organizarea de întâlniri cu organizaţii ale romilor având ca tematică protecţia şi promovarea drepturilor omului în comunităţile de romi, îmbunătăţirea situaţiei romilor pe piaţa muncii -organizarea Bursei locurilor de muncă;
 • consilierea şi sprijinirea în permanenţă a persoanelor de etnie romă în vederea obţinerii actelor de identitate, stare civilă, proprietate etc;
 • organizarea de activităţi cultural – artistice pentru atragerea tinerilor din rândul comunităţii de etnie romă – organizarea Festivalului “Steluţele romilor din Muscel” unde au participat 600 de copii;
 • elaborarea unei baze de date la nivelul fiecărei şcoli actualizată şi completată periodic referitoare la situaţiile de abandon şcolar;
 • continuarea programului “A doua şansă” cu ciclul primar şi gimnazial la Liceul Tehnologic Auto cu 9 grupe – aproximativ 180 de persoane de etnie care au primit/vor primi Certificate de absolvire de 10 clase;
 • identificarea copiilor şi familiilor aflate în dificultate şi includerea acestora în sistemul de asistenţă socială;
 • îndrumarea beneficiarilor de ajutor social către instituţiile abilitate pentru eliberarea documentelor conform legii, verificarea lor pentru efectuarea prestaţiei în muncă şi explicarea către aceştia a consecinţelor neefectuării prestaţiei;
 • întocmirea dosarelor pentru admiterea elevilor de etnie romă la licee şi facultăţi şi pentru obţinerea burselor şcolare;
 • participarea persoanelor de etnie romă la cursuri de perfecţionare şi consilierea unui număr de 50 de persoane în obţinerea unui loc de muncă;
 • rezolvarea, în limita competenţelor legale a petiţiilor şi problemelor cetăţenilor de etnie romă.

SERVICIUL POLITIE LOCALĂ CÂMPULUNG

 • serviciul Poliţie Locală Câmpulung din cadrul aparatului de specialitate al Primarului a acţionat în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 privind poliţia locală şi H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.
 • raportat la actele administrative adoptate de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung şi legislaţia existentă s-a acţionat în următoarele domenii: ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, alte domenii stabilite de către conducătorul instituţiei.
 • având în vedere evenimentele sociale, culturale, sportive prilejuite de anumite sărbători, în colaborare cu celelalte structuri, s-a acţionat în vederea desfăşurării în condiţii normale a acestora; s-au aplicat un număr de 630 sancţiuni contravenţionale ca urmare a sesizărilor scrise adresate de către cetăţenii municipiului Câmpulung (196 sesizări scrise) si a apelurilor telefonice (150 apeluri) încasându-se 45.670 lei
 • s-au adus la îndeplinire 38 mandate de aducere la instanţa competentă şi 90 mandate de muncă în folosul comunităţii.

Compartiment Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal

 • s-au aplicat un număr de 6 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea Legii 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare-privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • s-au aplicat 5 dispoziţii de sistare a lucrărilor în curs de execuţie fără autorizaţie de construire;
 • s-au întocmit un număr de 15 note de constatare cu privire la lucrări de construcţii, inclusiv amenajări interioare, depistate din verificările efectuate pe teren;
 • s-au întocmit un număr de 13 note de constatare cu privire la dezafectarea unor construcţii aflate într-o stare avansată de degradare prin vizualizări la faţa locului, unele dintre ele fiind un pericol de accidentare;
 • s-au întocmit adrese către Inspectoratul de Stat în Construcţii Argeş privind urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii;
 • în urma petiţiilor primite am întocmit un număr de 95 adrese de răspuns către solicitanţi, prin verificări şi constatări în teren;
 • s-au emis 7 avize favorabile pentru amplasare mijloace de publicitate cu caracter temporar;
 • privitor la afişajul stradal au fost întocmite un nr. de 25 adrese de înştiinţare către societăţile care-şi desfăşoară activitatea pe „zona protejată” a Municipiului Câmpulung, pentru respectarea”Regulamentului Local de publicitate şi autorizarea mijloacelor de publicitate”.

Compartiment Activitate Comercială

 • s-au verificat şi soluţionat un număr de 76 de sesizări şi reclamaţii primite din partea cetăţenilor, telefonic, în scris sau verbal;
 • au fost efectuate controale tematice zilnice, privind legalitatea activităţilor agenţilor economici, unde s-a verificat existenţa orarului de funcţionare, afişarea în locuri vizibile a autorizaţiei de funcţionare emise de Primăria Municipiului Câmpulung precum şi etichetarea şi termenul de garanţie al produselor comercializate;
 • activităţi săptămânale în zona pieţelor agro-alimentare pentru respectarea Legi 145/2014;
 • s-au aplicat 14 de sancţiuni contravenţionale (HCL 26/2018, L145/2014, L12/1990) fiind stabilite şi măsuri complementare şi de intrare în legalitate.

Compartiment Protecţia Mediului

 • s-au înregistrat 2.230 declaraţii iniţiale şi rectificative privind taxa de salubrizare;
 • au fost soluţionate 18 cereri, petiţii şi reclamaţii privind protecţia mediului;
 • au fost înştiinţaţi locuitorii municipiului Câmpulung cu privire la necesitatea depunerii la Primăria Mun. Câmpulung a declaraţiilor iniţiale/rectificative de impunere privind taxa de salubrizare;
 • s-au organizat acţiuni de salubrizare pe teritoriul municipiului Câmpulung, la care au participat elevi şi cadre didactice ale şcolilor din municipiu, cu ocazia ZILEI NAŢIONALE A CURĂŢENIEI;
 • s-a colaborat cu ASOCIAŢIA „ANIMA” privind ridicarea şi aducerea în adăpost a câinilor agresivi şi fără stăpân;
 • s-a menţinut legătura cu S.C. „FINANCIAR URBAN” PITEŞTI, punct de lucru Câmpulung, privind următoarele acţiuni:

distribuirea de pubele şi containere persoanelor fizice şi juridice;

efectuarea de controale la persoane fizice şi societăţi comerciale privind obligativitatea plăţii taxei de salubrizare, menţinerea curăţeniei şi a zonelor de amplasare a pubelelor şi containerelor;

 • s-au făcut informări periodice cu privire la necesitatea păstrării unui mediu curat şi obligativitatea aruncării deşeurilor de orice natură numai în spaţii special amenajate.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

 • a desfăşurat activităţi curente: naşteri înregistrate – 760, căsătorii oficiate – 209, decese înregistrate – 533, transcrieri acte stare civilă din străinătate – 46, rectificări acte stare civilă – 6, divorţuri pe cale administrativă – 3, înscrieri de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă -2576,, eliberări cărţi de identitate – 7585, cărţi de identitate provizorii – 141, adopţii -1.

SERVICIUL PUBLIC DE ASITENŢĂ SOCIALĂ

 • Anchete sociale: locuinţe – 70, cf. Legii 416/2001 -250 , alocaţii de susţinere – 370, handicap -700, pentru copiii ai căror părinţi sunt în străinătate – 158, pentru copiii aflaţi în plasament şi în situaţii de risc – 50, programe: „Bani de liceu” – 33, autoritate tutelara – 120 şi altele în nr. de aprox. 2000 dosare;
 • asistenţă socială: dosare pentru locuinţe, venit minim garantat, alocaţii pentru susţinerea familiei, subvenţii pentru: gaze naturale, lemne şi cărbuni, ajutor încălzire pentru beneficiari de ajutor social, alocaţii de stat, indemnizaţii pentru creşterea copilului, stimulent de inserţie, indemnizaţii pentru persoane cu handicap, asistenţi personali, centre de zi, autoritate tutelară -2200 dosare;
 • plăţi pentru – asistenţi personali şi indemnizaţii pentru persoane cu handicap grav: 5.364.306 lei;

– ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil solid: 4.414 lei;

– ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, beneficiari VMG – 10.730 lei;

– 16 ajutoare de urgenţă în baza Legii 416/2001 – 9.703 lei;

– tichete grădiniţă – 14.400 lei.

 • activităţi de proximitate şi alte activităţi specifice serviciului;
 • corespondenţă cu instituţii implicate în procesul de acordare a serviciilor sociale;
 • distribuire tichete grădiniţă – 288 tichete.

Un aport deosebit în atingerea obiectivelor noastre stabilite pentru anul 2018 l-au avut atât mediul de afaceri cât şi societatea civilă care s-au implicat în diverse proiecte sociale, medicale, culturale, de mediu.

Societatea HOLCIM ROMÂNIA a păstrat tradiţia anilor trecuţi, fiind alături de noi prin:

 • sponsorizare achiziţionare covor elastic amenajare loc de joacă în Grădina Publică „Merci” în sumă de 89.970 lei;
 • realizare teren de sport la Şcoala Gimnazială. „CD. Aricescu”;
 • dotarea laboratorelor de informatică din cadrul Colegiului Naţionaş „Dinicu Golescu” şi Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”;
 • achiziţionare aparatură medicală pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung;
 • achiziţionare echipament medicla ATI Spitalul Municipal Câmpulung;
 • achiziţionare mobilier şi apartură pentru Grădiniţa „Sf. Nicolae;”
 • co-organizator al evenimentului dedicat Zilei Internaţionale a Copilului – 12.428,71 lei;
 • sponsorizare pentru organizarea serii de teatru în cadrul „Zilelor Municipiului Câmpulung” -12.500 lei;

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” s-a implicat în asigurarea personalului care deserveşte staţia de monitorizare a calităţii aerului achiziţionată de Municipiul Câmpulung şi în cadrul site-ului creat pentru promovarea Câmpulungului şi Muscelului există o secţiune special creată pentru afişarea datelor transmise de staţie.

În derularea activităţilor alături de Primăria Municipiului Câmpulung au fost şi S.P.A.D.P.P., Muzeul Municipal, Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”, Biblioteca Municipală „Ion Barbu”, SC Pieţe Servicii Comunitare Muscel SRL, SC Edilul CGA SA, ca entităţi coordonate de Administraţia Locală.

Prezentul raport reprezintă bilanţul întregii activităţi desfăşurate de către Primăria Municipiului Câmpulung în anul 2018 şi deşi suntem mulţumiţi de rezultatele obţinute, în ciuda greutăţilor întâmpinate, în special de ordin legislativ, se înregistrează rezultate mult mai bune decât la raportul precedent.

Ne dorim ca şi pe viitor rezultatele să îşi păstreze acest trend ascendent, astfel încât ele să fie nu doar statistic notabile, ci ca întreaga noastră activitate să răspundă nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor Municipiului Câmpulung în slujba cărora ne aflăm.

Deşi am fost tot timpul în teren, în mijlocul cetăţenilor, pe care i-am informat şi cu care ne-am consultat la fiecare activitate desfăşurată, sper ca prin intermediul acestui raport să-mi fac cunoscută activitatea şi intenţiile pentru un număr şi mai mare de cetăţeni ai municipiului.

Această informare se va face cunoscută nu doar Consiliului Local al Municipiului, ci şi tuturor locuitorilor pentru că toate activităţile desfăşurate au avut în centrul atenţiei interesul cetăţeanului şi din dorinţa de a primi din partea acestora orice sugestii care ar putea conduce la perfecţionarea serviciilor prestate.

Ca primar al tuturor câmpulungenilor, doresc încă o dată să declar disponibilitatea instituţiei pe care o reprezint de a fi un partener viabil şi serios de dialog cu locuitorii în slujba cărora se desfăşoară întreaga noastră activitate, pentru ca numai printr-un act administrativ transparent putem crea împreună un viitor durabil.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG

ing. IOAN LIVIU ŢÂROIU“.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.