Comunicat referitor la construcția unui incinerator de deșeuri animale pe raza municipiului Câmpulung

În urma materialului realizat de ziarul nostru, Primăria Municipiului Câmpulung a transmis câteva detalii legate de baza legală ce a stat la baza eliberării unui certificat de urbanism în vederea construirii unui incinerator de deşeuri animale pe Şoseaua Naţională.

Totodată, Autoritatea Publică Locală s-a autosesizat şi a verificat dacă s-a construit ilegal rezultând că: “Amenajarea terenului și construcția unei platforme de beton pe o suprafață de aproximatix 37 mp s-a realizat în mod ilegal, iar platforma nu respectă nici măcar proprietatea beneficiarului, acesta depășind limita proprietății cu  o suprafață de circa 10 mp. (…) urmează ca SC AT BURNING SRL, prin reprezentant legal să fie sancționat cu amendă și ca măsură, conform art. 28 din legea susmenționată, sistarea și desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie de construire“.

În continuare redăm întregul comunicat transmis de Primăria Câmpulung:

“Ca urmare a apariției în mediul online a unor articole referitoare la construcția unui incinerator de deșeuri animale pe raza municipiului Câmpulung, facem următoarele precizări: la data de 11.05.2020, s-a eliberat certificatul de urbanism cu nr. 59, la solicitarea SC AT BURNING SRL, prin reprezentant legal Ancu Tiberius – Nicolae, în scopul „Construire clădire adăpost amplasare incinerator deșeuri animale – construcție provizorie (după avizare / aprobare PUZ)”.

Certificatul de urbanism este reglementat de articolul 6 din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede :

„(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a):

 1. a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
 2. b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
 3. c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire;

c^1) indică nominal operatorii de reţele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de reţele supraterane şi subterane care afectează suprafaţa de teren şi/sau construcţiile pentru care se solicită certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite în condiţiile legii;

 1. d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

(1^1) Punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului reprezintă documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare iniţială, respectiv după etapa de încadrare a investiţiei în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000.

(1^2) În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţiile privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice.

(2) Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

(2^1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acorda în termen de 10 zile lucrătoare suport tehnic de specialitate autorităţilor prevăzute la art. 43 lit. a) în procesul de emitere a certificatului de urbanism, pentru stabilirea cerinţelor urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului.

(2^2) Certificatul de urbanism poate fi emis şi comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poştei electronice, dacă solicitantul şi-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.

(2^3) Certificatul de urbanism emis în format digital se semnează cu semnătura electronică calificată sau avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi abrogare a Directivei 1999/93/CE, documentul având aceeaşi valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic.

(3) Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.

(3^1) Pentru autorităţile prevăzute la art. 43 lit. a), certificatul de urbanism se semnează de către persoanele cu responsabilitate în domeniu, desemnate prin ordin intern al conducătorului autorităţii.

(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

(5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

(6) Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii:

 1. a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
 2. b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de “Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
 3. c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:

– comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele;

– împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură;

– constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

    Operaţiunile juridice menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism este facultativă atunci când operaţiunile de împărţeli ori comasări de parcele fac obiectul ieşirii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcţii şi/sau de lucrări de infrastructură.

(7) Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviţi de reţelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, ca urmare a neindicării poziţiei exacte a reţelelor – date tehnice – de către operatorii/posesorii reţelelor sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate.

Art. 6^1

(1) Măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea documentaţiei tehnice – D.T. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire.

(2) În situaţia în care o investiţie urmează să se realizeze etapizat sau să se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie.”.

          Așa cum rezultă din titulatura certificatului de urbanism, s-a solicitat întocmire Plan urbanistic zonal (PUZ) pentru schimbare destinație și instituire reglementări urbanistice pe baza unui aviz de oportunitate.

          Solicitarea elaborării planului de urbanism zonal a avut în vedere și necesitatea consultării publicului și a vecinilor în etapa pregătitoarea a acestuia, așa cum prevede art. 35 și următoarele din Ordinul 2701 / 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc următoarele :

„Art. 35

(1) În cazul în care iniţiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică, obligaţiile ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului se vor transmite iniţiatorului prin certificatul de urbanism şi avizul prealabil de oportunitate.

(2) În funcţie de impactul estimat al PUZ, autorităţile administraţiei publice locale responsabile cu emiterea certificatului de urbanism şi a avizului de oportunitate, pentru identificarea oportunităţii planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la intenţia de elaborare.

(3) Procedurile, modalităţile şi tehnicile specifice de informare şi consultare a publicului se stabilesc pe baza regulamentului local referitor la implicarea publicului, adoptat şi în concordanţă cu cerinţele ce derivă din obiectivele principale propuse, complexitatea şi impactul estimat al PUZ.

 1. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor

Art. 36

Pe parcursul elaborării propunerilor este recomandată consultarea publicului asupra evoluţiei acestora, astfel încât să fie argumentate beneficiile aduse în interes public şi să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.

Art. 37

Informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

 1. a) autorităţile administraţiei publice locale informează publicul prin cel puţin următoarele activităţi:
 2. publică pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmit observaţii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anunţului, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;
 3. identifică şi notifică proprietarii ale căror proprietăţi vor fi direct afectate de propunerile PUZ;
 4. pune la dispoziţia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;
 5. afişează anunţul la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;
 6. investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;
 7. b) autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea planului au următoarele obligaţii:
 8. informează publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării, cel puţin prin publicarea pe propria pagină de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugestiilor publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;
 9. informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea.

Art. 38

În funcţie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autorităţile administraţiei publice responsabile cu aprobarea acestuia:

 1. a) informează publicul prin expoziţii în zonă, emisiuni TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc.;
 2. b) consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii sau pe anumite categorii de public etc.;
 3. c) organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea şi punerea în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea intereselor mutuale etc.

Art. 39

În vederea aprobării PUZ în scopul fundamentării deciziei consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, structura de specialitate asigură elaborarea raportului consultării publicului referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor. În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.

 1. Implicarea publicului în etapa aprobării PUZ

Art. 40

Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării PUZ se face cu respectarea prevederilor art. 6.

 1. Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ

Art. 41

Planşa de reglementări urbanistice şi regulamentul local reprezintă informaţii de interes public şi vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.”.

          Amenajarea terenului și construcția unei platforme de beton pe o suprafață de aproximatix 37 mp s-a realizat în mod ilegal, iar platforma nu respectă nici măcar proprietatea beneficiarului, acesta depășind limita proprietății cu  o suprafață de circa 10 mp.

          În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a din Legea nr.  50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  „(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), c), e) şi g), de către investitor şi executant;”, urmează ca SC AT BURNING SRL, prin reprezentant legal să fie sancționat cu amendă și ca măsură, conform art. 28 din legea susmenționată, sistarea și desfiinţarea lucrărilor executate fără autorizaţie de construire.

Viceprimar,

Mărgărin – Șerban BLIDARU“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.