Pentru depunerea fișelor de proiecte POR/GAL CÂMPULUNG MUSCEL/2020/9/2/OS9.1 în vederea selectării de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel în cadrul SDL – etapa a III-a a mecanismului DLRC

Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel anunță lansarea apelului de fișe de proiecte pentru

intervențiile POR din cadrul SDL Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel.

 • Fișa intervenției #2 Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc din zona Cazărmilor, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL.
 • Fișa intervenției #7 Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate.
 • Fișa intervenției #16 Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora.
 • Fișa intervenției #23 Reabilitarea unui spațiu cu destinația de centru medico-social integrat și construirea de băi de tip comunal.
 • Axa prioritară – 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, INVESTIȚII POR din SDL.
 • Prioritatea de investiții 9.1- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.
 • Obiectiv Specific OS 9.1– Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.
 1. Ghidul solicitantului este anexat prezentului apel și este publicat pe site-ul http://galcampulung.ro/ și pe pagina de Facebook a GAL Câmpulung Muscel.
 2. Detalii administrative despre lansarea apelului și calendarul de desfășurare:
 3. Data deschiderii apelului de selecţie

01.08.2020, ora: 10.00.

 1. Data limită de depunere a propunerilor de proiecte

14.09.2020, ora: 15.00.

 1. c) Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele

Propunerile de proiecte vor fi depuse de luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 15.00 la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel str. Negru Vodă, nr. 282, Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, cod poştal 115100, în incinta imobilului fostei Şcoli Generale nr.5, în termen de maxim 45 zile de la data lansării apelurilor.

 1. Datele de contact ale GAL Câmpulung Muscel unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate, cu precizarea disponibilității unei variante electronice (CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor aferente apelului de selecție.

Solicitanții care doresc obținerea unor informații detaliate, pot contacta echipa GAL Câmpulung Muscel la adresa de e-mail: galcampulung@gmail.com  sau la sediul GAL.

 1. Valoarea apelului – 1.239.000 EURO din care alocare FEDR + cofinanțare națională 1.160.000 EURO.
Denumire GAL Municipiul Intervenția 1 August 2020  

Procent din Alocarea Financiară a SDL pentru intervenții POR

Suma Lansată  anul 2020
Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel Câmpulung Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc din zona Cazărmilor, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL 198.000 EURO din care 180.000 EURO din POR 6.08%
Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate 180.000 EURO din care 180.000 EURO din POR 5.53%
Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora 330.000 EURO din care 330.000 EURO din POR 10.14 %
Reabilitarea unui spațiu cu destinația de centru medico-social integrat și construirea de băi de tip comunal 531.000 EURO din care 470.000 EURO din POR 16.31%

 

 1. f) Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect
 • La nivel de proiect, valoare minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro[1].
 • La nivel de proiect valoarea maximă aferentă cheltuielilor eligibile (bugetul SDL alocat intervențiilor POR) pentru primul apel este:
 • Lucrări de consolidare a terenului în zonele de risc din zona Cazărmilor, modernizarea spațiilor pietonale și extinderea acestora la nivelul teritoriului SDL – maxim 000 euro;
 • Crearea de spații de joacă pentru copii în cadrul școlilor și în comunitate – maxim 000 euro;
 • Reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare și a împrejmuirii acestora – maxim 000 euro;
 • Reabilitarea unui spațiu cu destinația de centru medico-social integrat și construirea de băi de tip comunal – maxim 531.000 euro.

Cursul valutar care se utilizează pentru calculul valorilor este cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte, respectiv, luna octombrie 2019, respectiv 1 EUR = 4,7515 RON. Acest curs se va utiliza pe parcursul întregului proces de evaluare și selecție a fișelor de proiect precum și în etapele de verificare și contractare a cererilor de finanțare.

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fișelor de proiecte POCU/POR reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a fișei de proiect propusă, care va fi suportată de solicitant și de fiecare dintre parteneri în cazul fișelor de proiect depuse în parteneriat, conform informațiilor din tabelul de mai jos:

Axa prioritara AP 9 POR Cofinanțare UE % Cofinanțare națională
Cofinanțare proprie

(beneficiar) %

Cofinanțare publică

(buget de stat) %

  95 2 3

 

 1. g) Data și modul de notificare a solicitanților privind rezultatul procesului de selecție

În baza Raportului de Selecție Intermediar, GAL Câmpulung Muscel va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi. Notificările trimise către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Președintele GAL sau de Managerul GAL. Notificarea se va transmite prin email cu confirmare de primire din partea solicitantului. Notificările trebuie să conţină motivele pentru care propunerile de proiecte nu au fost selectate, precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. Notificările trebuie însoțite de grilele de evaluare, avându-se totodată în vedere ca acestea să nu conțină date de identificare ale evaluatorului.

 1. h) Termenul pentru depunerea contestațiilor precum și procedura de soluționare a acestora
Depunerea contestațiilor pentru cele 2 etape

CAE și ETF

Maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maxim 10 zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul GAL și pe pagina de Facebook a GAL a Raportului de selecție intermediar
Soluționarea contestațiilor pentru cele 2 etape CAE și ETF Maxim 5 zile lucrătoare de la primirea contestațiilor

 

 1. i) Informații privind depunerea în sistemul informatic a proiectelor selectate

AMPOR va deschide sistemul informatic MySMIS pentru încărcarea proiectelor. Acesta se va deschide exclusiv beneficiarilor ale căror proiecte au fost selectate de GAL și au trecut cu succes de verificarea CCS restrâns.

Proiectele POR ale căror fișe de proiect au fost selectate de GAL Câmpulung Muscel, avizate de CCS restrâns și încărcate în sistemul informatic MySMIS vor respecta condițiile prevăzute în Ghidul specific aferent priorității de investiții 9.1 POR.

De asemenea, documentele suport aferente fișelor de proiect selectate se vor depune în MySMIS odată cu cererea de finanțare în cadrul apelului lansat de către AMPOR/OIR aferent regiunii unde se implementează proiectul (ADR/OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia).

 • Modelul-cadru al fișei de proiect pentru respectivul apel și informații privind modul de completare a acesteia;

Fișa de proiect și informații privind modul de completare este anexată la prezentul apel și este publicată pe site-ul http://galcampulung.ro/ și pe pagina de Facebook a GAL Câmpulung Muscel.

 1. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fișei de proiect, în conformitate cu cerinţele pentru intervențiile FEDR și FSE;

Documentele depuse de către solicitant și parteneri (dacă este cazul), ca urmare a lansării apelurilor de proiecte de către GAL sunt:

 • Fișa de proiect: este prezentată în Anexa – Fișa de propunere de proiect POR.

Fișa de proiect este compusă din:

 • Formularul fișei de proiect care se completează exclusiv în format electronic, fiecare secțiune în parte
 • Anexele la formularul fișei de proiect.

Anexele prezentate mai jos sunt obligatorii de depus la depunerea fișei de proiect:

 1. Documente statutare ale solicitantului

Documentele statutare ale solicitantului, în copie conformă cu originalul, în funcţie de forma de constituire:

 • UAT – Hotărârea de constituire a consiliului local al solicitantului;
 • Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare);
 • Hotărârea Consiliului local de înfiinţare a serviciilor publice de asistenţă socială la nivel judeţean sau local, precum şi în cazul parteneriatelor, după caz;
 • Hotărârea Consiliului Local de înfiinţare a compartimentului de asistenţă socială;
 • Hotărâre de înființare a unui serviciu social la nivel de instituție publică locală, după caz;
 • Act constitutiv actualizat;
 • Statut;
 • Certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
 • Hotărârea judecătorească de înfiinţare, după caz;
 • Documente pentru unităţile de cult: Statutul sau codul canonic şi actul constitutiv; Documentul de numire sau documentul de constatare a alegerii reprezentantului legal, conform reglementărilor specifice fiecărui cult recunoscut în România.
 • Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice locale/ entității private;
 • Acordul de parteneriat – dacă este cazul, însoțit de Hotărârile de aprobare a proiectului a fiecărui partener și de dovada selectării transparente a partenerului. Acordul de parteneriat va conține cel puțin informațiile obligatorii stipulate de art. 34 alin 4 din Normele metodologice la OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
 1. Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderul parteneriatului se va anexa în mod obligatoriu la  fișa de proiect o copie a unui document de identificare.

 1. Acreditări (dacă este cazul). Certificatul de acreditare al solicitantului/unui membru al parteneriatului, eliberat în baza prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la momentul depunerii cererii de finanțare.
 1. Declarația de eligibilitate (Anexa nr.2)

Se va completa Anexei nr.2 – Declarația de eligibilitate, care se va actualiza la momentul depunerii cererii de finanțare.

 1. Declarația de angajament (Anexa nr.3)

Se va utiliza modelul de Declaraţie de angajament anexat la prezentul ghid, care se va actualiza la momentul depunerii cererii de finanțare.

 1. Declarație privind nedeductibilitatea TVA (Anexa nr.5)

Se va utiliza modelul de declaraţie anexat la prezentul ghid, care se va actualiza la momentul depunerii cererii de finanțare.

 1. Documente de proprietate publică/privată

Prin derogare de la prevederile Ghidului solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare), solicitantul/partenerii trebuie să prezinte documentele detaliate în cadrul Ghidului solicitantului, în termenele maxime specificate, cu privire la drepturile aferente obiectivelor de investiție propuse în cadrul proiectului.

 1. Documentația tehnico – economică

La fișa de proiect se anexează ultima documentație tehnico-economică, respectiv:

 • Studiul de fezabilitate sau/și Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, după caz, elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv H.G. nr. 907/2016.
 • Proiectul tehnic, în cazul în care acesta a fost întocmit și recepționat înainte de depunerea cererii de finanțare.
 • Contractul de lucrări și proiectul tehnic pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată după 1 ianuarie 2014, însă proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare. În acest caz se vor depune inclusiv toate actele adiţionale la contractul de lucrări, procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor.

De asemenea, pe lângă documentele de mai sus se vor anexa documentele ce fundamentează costurile – vezi și Notă încadrare în standardele de cost (Anexa nr.6) – vezi model anexă la prezentul Ghid, expertiză tehnică (dacă este cazul), plus certificatul de urbanism/ autorizație de construire.

Documentația tehnică și documentația tehnico-economică nu vor fi anexă la contractul de finanțare.

 1. Certificatul de urbanism (acolo unde este cazul) și, dacă e cazul, Autorizația de construire

Este obligatorie anexarea la fișa de proiect a certificatului de urbanism pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţie sau a autorizației de construire (dacă este cazul).

Certificatul de urbanism anexat la fișa de proiect trebuie să fie cel eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proiectul aferent fișei de proiect depuse și trebuie să fie valabil la data depunerii fișei de proiect, în caz contrar fișa de proiect va fi respinsă ca neconformă administrativ. Sigura excepție permisă cu privire la termenul de valabilitate a certificatului de urbanism la data depunerii fișei de proiect este anexarea inclusiv a autorizației de construire eliberate în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate.

De asemenea, pentru certificatul de urbanism se atașează avizele și acordurile de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii fișei de proiect. Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea  fișei de proiect însă investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea  fișei de proiect, se va depune doar autorizaţia de construire, obținută în baza legislației în vigoare.

 1. Avize/acorduri

Se vor atașa avizele și acordurile privind asigurarea utilităților/alte avize acorduri specifice tipului de intervenție cerute prin certificatul de urbanism, obținute până la data depunerii cererii de finanțare, în cazul depunerii documentaţiei economice faza DALI/SF/SF cu elemente de DALI.

În cazul în care este depus PT, la fișa de proiect se vor anexa obligatoriu toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Prin excepție, dacă la fișa de proiect e este depusă Autorizaţia de construire valabilă, nu se anexează certificatul de urbanism şi avizele cerute prin acestea.

 1. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare (dacă este cazul) – a se vedea structura devizului general din cadrul HG 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii/legislației în vigoare.

Devizul general se va anexa o singură dată la fișa de proiect. În cazul în care acesta este parte la SF/DALI/ SF cu elemente DALI/PT va rămâne doar în cadrul respectivelor documente, făcându-se menţiunea respectivă  în cadrul opisului fișei de proiect.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la fișa de proiect un buget mai detaliat pe cele două tipuri de cheltuieli corelat cu devizul general.

 1. Extras din lista de fișe de proiecte selectate de GAL în cadrul SDL și aprobate pentru finanțare împreună cu lista de intervenții complementare din POCU 2014-2020, conform SDL selectate pentru finanțare.
 2. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Model P (Anexa nr.12).
 3. Informații privind modul de realizare și depunere a dosarului propunerii de proiect

Solicitantul trebuie să depună Fișa de proiect împreună cu toate anexele și documentele solicitate prin ghidul solicitantului, completate în limba română, în 2 exemplare (1 original şi o copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE” și vor fi însoțite de un exemplar electronic (suport CD).

Se recomandă ca, pe lângă cele 2 exemplare, solicitantul să îşi realizeze un exemplar propriu, complet al dosarului. Partea exterioară a coletului sigilat, trebuie să poarte, în mod obligatoriu o etichetă cu informaţii cu privire la propunerea de proiect depusă. Propunerile de proiecte se înregistrează la sediul GAL într-un Registru de intrare pentru fișe de proiecte.

Primirea dosarelor Fișelor de proiect la GAL Câmpulung Muscel se va face pe toată perioada Apelului de selecție lansat, în intervalul orar menționat în cadrul apelului. Dosarul Fișei de Proiect se depune personal de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit, prin prezentarea unei procuri notariale în original din partea reprezentantului legal. Proiectul se va înregistra la GAL Câmpulung Muscel în Registrul de intrare pentru fișe de proiecte, fiecare solicitant primind un număr de înregistrare pentru evidență la nivelul GAL Câmpulung Muscel.

Documentele prezentate în copie vor purta mențiunea „Conform cu originalul”, aplicată pe fiecare pagină în parte, ștampila (dacă este cazul) precum și semnătura reprezentantului legal/ persoanei împuternicite.

Formatul electronic al dosarului va cuprinde Fișa de proiect scanată și anexele aferente. Formularul Fișei de proiect, inclusiv anexele acesteia se vor scana astfel încât documentele electronice rezultate să fie scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. Solicitantul va realiza scan-ul Fișei de Proiect, inclusiv a anexelor, în format PDF. Scanarea se va face după numerotarea, semnarea și ștampilarea paginilor în colțul din dreapta jos, aplicarea mențiunii „conform cu originalulˮ, unde este cazul. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului, înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare de maxim 300 dpi (minim 200 dpi) în fișiere format PDF. Denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: „~ ” # % & * : <> ? / \ { |}”, sau să conțină două puncte succesive „..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier sau a unui director de pe CD/DVD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.

 1. Criteriile de evaluare și selecție:
 2. Criteriile minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și proiectul;

Tipul de fișă de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în intervențiile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2017-2023 GAL Câmpulung Muscel aprobată, lansate prin respectivul apel.

 1. b) Aria de implementare și obiectivul proiectului

Fișa de proiect se implementează în aria de acoperire a SDL și contribuie la atingerea obiectivelor SDL.

 1. c) Durata de implementare a fișei de proiect

Perioada de implementare a activităților din fișa de proiect nu depășește 31 decembrie 2023.

 1. d) Activități eligibile

Activitățile menționate în fișa de proiect se încadrează în categoria activităților eligibile conform ghidului solicitantului.

 1. e) Grupul țintă

Persoanele vizate de activitățile fișei de proiect fac parte din categoriile aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și au domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL.

 1. f) Indicatori

Indicatorii aferenți fișei de proiect contribuie la atingerea țintelor indicatorilor relevanți aferenți POR din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2017-2023 GAL Câmpulung Muscel aprobată.

 1. g) Tipurile de solicitanți

Solicitanții și partenerii (dacă este cazul) se încadrează în tipurile de solicitanți eligibili, în conformitate cu ghidul solicitantului.

 1. h) Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard

Fișa de proiect prezintă modalitatea prin care se asigură complementaritatea între investițiile FEDR, în infrastructură și măsurile soft, de tip FSE, inclusiv prin intermediul finanțărilor din alte surse.

 1. i) Valoarea minimă (dacă este cazul) și maximă eligibilă a unei fișe de proiect

Fișa de proiect se încadrează în valoarea minimă (dacă este cazul) și valoarea maximă eligibilă stabilită prin ghidul solicitantului elaborat de GAL.

 1. j) Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile menționate în fișa de proiect respecta legislația aplicabila pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor.

 1. k) Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/partenerilor

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/ partenerului în cadrul fișelor de proiecte respectă procentul din valoarea totală eligibilă a fișei de proiect propusă, care va fi suportată de solicitant și de fiecare dintre parteneri în cazul fișelor de proiect depuse în parteneriat.

Pentru fișe de proiecte se vor avea în vedere și următoarele criterii de eligibilitate:

 • Fișa de proiect a fost transmisă însoțită de toate anexele solicitate prin ghidul specific.
 • Fișa de proiect este semnată de către reprezentantul legal sau de împuternicitul acestuia.
 • Investiţia din cadrul proiectului se încadrează în una sau mai multe categorii de investiții prevăzute în Ghidul solicitantului AP9,PI 9.1, varianta finală (4.2, pct.9 – pag.25-29).
 • Locația proiectului corespunde cu locația de la vizita la fața locului.
 • Clădirea/ terenul/ infrastructura edilitară/ străzile incluse în proiect nu au mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii proiectului în cadrul apelului de proiecte pe axa 9, FEDR pentru aceleași tip de activități (construcție/ extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.
 • Documentele care atestă proprietatea/ administrarea/ concesiunea, vor respecta prevederile din Ghidul solicitantului AP9, PI 9.1, varianta finală.
 1. Criteriile de prioritizare și selecție a proiectelor pentru respectivul apel, în conformitate cu obiectivele și indicatorii SDL aferenți.
 2. RELEVANŢĂ – măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante şi la soluționarea nevoilor specifice ale grupului ţintă. (minim 25 puncte, maxim 35 puncte)
 • Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL GAL Câmpulung Muscel;
 • Contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL GAL Câmpulung Muscel.
 • Va fi vizată cel puțin o temă secundară:
 • Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
 • Inovare socială.
 1. EFICACITATE – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuse. (minim 15 puncte, maxim 45 puncte)
 • Proiectul vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.
 • Fișa de proiect respectă principiul dezvoltării locale sub responsabilitatea comunității.
 • Fișa de proiect FSE este complementar cu o fișă proiect FEDR.
 • Fișa proiectului se implementează în zone de tip ghetou cu blocuri, în zone de tip ghetou din foste colonii de muncitori (dat fiind numărul cel mai mare din categoriile de zone marginalizate urbane, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cu risc mare de segregare rezidențială).
 • Fișa proiectului are documentația tehnico-economică în curs de elaborare/finalizare sau este finalizată.
 • Propunerile de proiecte vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, precum și costul estimat al respectivelor măsuri.
 1. SUSTENABILITATE – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanţare. (minim 10 puncte, maxim 20 puncte)
 • Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acţiuni/activităţi care conduc la sustenabilitatea proiectului (de exemplu, crearea de parteneriate, implicare în proiect a altor factori interesaţi, alocarea în bugetul viitor a unei sume pentru continuarea activităţii, valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/alte activităţi, demararea unor activităţi care să continue proiectul prezent etc.).
 • Fișa proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.
 • Diseminarea rezultatelor către alte entităţi (de exemplu metodologii, materiale de instruire, curricula etc.)
 • Utilizarea rezultatelor proiectului în activităţi/ proiecte ulterioare
 • Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicate la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).

Criterii de prioritizare și selecție a fișelor de proiecte sunt detaliate și punctate în cadrul Anexei 11 Grila de verificare aferentă etapei ETF POR.

În cazul în care un criteriu de selecție din cele menționate în sau Anexa 11 Grila de verificare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară a fișelor de proiect nu îndeplinește punctajul minim, indiferent dacă per total punctajul este mai mare de 50 de puncte, fișa de proiect NU va fi selectată.

Evaluarea și selecția propunerilor de proiecte va respecta prevederile din Procedura de Evaluare și Selecție a Fișelor de Proiecte Depuse la Asociația Grupul de Acțiune Locală Câmpulung Muscel, avizată de CCS Restrâns, disponibilă pe site GAL http://galcampulung.ro/

Manager

GAL CÂMPULUNG MUSCEL

Brăguță Remus Veniamin

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.