Vineri e şi „teatru”! Consilierii convocaţi la şedinţă de îndată!

Dacă săptămâna a început cu „teatru” e ceva foarte normal să se încheie tot cu „teatru”.

Pentru ziua de vineri, 3 noiembrie a.c., Consiliul Local Câmpulung este convocat în şedinţă de îndată, la ora 16.00, pentru a supune aprobării două proiecte de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
  2. Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local a finanţării cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, conform art. 8 alin. (3) din Ordinul nr.1851/2013, în sumă de 275.123,00 lei cu TVA, pentru obiectivul de investiţii – REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCŢIUNE APĂ BRUTĂ (Dn 800), în municipiul Câmpulung, judeţul Argeş.

„PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. … din 03.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017:

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în şedinţă de îndată în data de 03.11.2017;

Luând în discuţie referatul Direcţiei Economice şi Fiscale înregistrat sub nr. 33496/02.11.2017 şi expunerea de motive a primarului prin care se propune spre aprobare rectificarea bugetului local pe anul 2017 ;

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a) si alin. (5) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin.(2), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Câmpulung aprobat prin HCL nr. 27/30.03.2017, rectificat prin HCL nr. 51/31.05.2017, HCL nr. 59/07 06 2017, HCL nr. 72/04 07 2017, HCL nr. 83/27.07.2017, HCL nr. 87/03.08.2017, HCL nr. 90/31.08.2017, HCL nr. 100/28.09.2017, HCL nr. 112/05.10.2017 si HCL nr. 117/30.10.2017 conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre, la venituri în sumă totală de 84.508,17 mii lei , la cheltuieli în sumă totală de 113.210,05 mii lei din care :

– venituri totale SF 69 541,65 mii lei

– venituri totale SD 14 966,52 mii lei

– cheltuieli SF       69 541,65 mii lei

– cheltuieli SD      43 668,40 mii lei, cu un deficit al secţiunii de dezvoltare de 28 701,88 mii lei.

ART. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii si subvenţii aprobat prin HCL nr. 27/30 03 2017, rectificat prin HCL nr. 51/31 05 2017, HCL nr. 87/03.08.2017, HCL nr. 90/31.08.2017, HCL nr. 112/05.10.2017 si HCL nr. 117/30 10 2017 conform

Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre, la venituri în sumă totală de 52 055,90 mii lei , la cheltuieli în sumă totală de 59 160,59 mii lei din care :

– venituri totale SF 50 115,82 mii lei

– cheltuieli SF       51 967,13 mii lei

cu un deficit al secţiunii de funcţionare de 1 851,31 mii lei

– venituri totale SD  1 940,08 mii lei

– cheltuieli SD       7 193,46 mii lei

cu un deficit al secţiunii de dezvoltare de 5 253,38 mii lei.’

ART. 3. Se aprobă repartizarea sumei de 1.133 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, destinate finanţării de baza a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în trimestrul IV 2017, la venituri cod indicator 11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor”, iar la cheltuieli cod indicator 65.02 „Învăţământ”- cheltuieli de personal, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

– Grădiniţa cu Program Prelungit „SF Marina” = 50 mii lei,

– Scoală Gimnaziala „Theodor Aman” = 67 mii lei,

– Scoală Gimnaziala „Nanu Muscel” = 246 mii lei,

– Scoală de Muzica = 125 mii lei,

– Colegiul „Dinicu Golescu” = 204 mii lei,

– Liceul cu Program Sportiv C-lung = 211 mii lei,

– Grădiniţa cu Program Prelungit „SF Nicolae” =130 mii lei,

– Liceul Tehnologic Auto C-lung =100 mii lei,

ART. 4. Se aprobă utilizarea sumei de 76,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al anului 2017 prin transferuri între unităţi ale administraţiei publice, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1) Spitalul Municipal C-lung:

– 26 mii lei în vederea realizării obiectivului de investiţii „PT+ Execuţie împrejmuire (gard) la clădirea Policlinica”;

2) Casa de Cultură „Tudor Muşatescu” C-lung:

– 50 mii lei pentru achiziţionarea unui sistem de lumini;

ART. 5. Se aprobă utilizarea sumei de 10,00 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedenţi pentru „Achiziţia unui teren intravilan în suprafaţă de 1100 mp situat în cartier Mărcuş, str. Băloaica, Câmpulung punct „La podişor”, identificat cu număr cadastral 85412″, capitol bugetar 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” – cheltuieli de capital, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

ART. 6. Se aprobă alocarea sumei de 76,00 mii lei din fondul de rezerva bugetară constituit în bugetul local al anului 2017 prin transfer şi utilizata în bugetele proprii la Secţiunea de dezvoltare – cheltuieli de capital “, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Casa de Cultură „Tudor Muşatescu”, suma de 50,00 mii lei pentru – „Achiziţionare sistem de lumini”;

Spitalul Municipal  C-lung, suma de 26,00  mii  lei  pentru realizarea obiectivului de investiţii – „PT+ Execuţie împrejmuire (gard) la clădirea Policlinică”;

ART. 7. Se aprobă actualizarea în mod corespunzător a Listelor obiectivelor de investiţii pe anul 2017, Anexa nr. 7.1 si Anexa nr. 7.3 .

ART. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică şi Fiscală şi Serviciul Juridic, Administraţie Publică.

ART. 9. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş şi Primarului Municipiului Câmpulung”, se arată în proiectul de hotărâre transmis de primăria Câmpulung.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.