Primarul municipiului Câmpulung, Liviu Ţâroiu, şi-a întocmit raportul de activitate pentru anul trecut. Un raport extrem de stufos, ce conţine 15 pagini, în care apar şi toate investiţiile făcute în cursul anului 2019, dar şi toate activităţile desfăşurate de birourile pe care le are în subordine.

„Întocmirea şi publicarea raportului Primarului Municipiului Câmpulung privind activitatea anului precedent, în acest caz anul 2019, a devenit ceva firesc pentru autoritatea publică locală, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

Raportul conţine informaţii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului şi a serviciilor publice din subordinea acestuia, conform articolului 63 din Legea nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor municipiului o imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.

Acţiunile care au fost întreprinse în anul 2019 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administraţiilor locale, respectiv investiţii de interes local, asistenţă socială, educaţie, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, protecţia şi refacerea mediului, dezvoltare urbană, evidenţa populaţiei, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Câmpulung, servicii de utilitate publică, activităţi de administraţie social-comunitară.

S-a încercat şi reuşit în cea mai mare măsură mediatizarea tuturor acţiunilor iniţiate sau găzduite de primărie, prin publicarea de informaţii pe site-ul oficial www.primariacampulung.ro, anunţuri afişate în zonele centrale şi comunicate prin mijloace mass-media (presă scrisă şi online, radio şi TV).

În anul 2019, continuând trendul ascendent al ultimilor ani, s-au înregistrat un număr de 42527 documente înregistrate, 204 petiţii şi 34 de cereri formulate în baza Legii nr. 544/2001.

În intervalul analizat am convocat un număr de 18 şedinţe ale Consiliului Local – 12 şedinţe ordinare, 2 de îndată şi 4 extraordinare, am iniţiat un număr de 155 proiecte de hotărâri care au fost supuse spre dezbatere Consiliului Local, dintre care 145 au fost aprobate, 5 amânate şi 5 retrase, colaborarea excelentă existentă între Primar şi Consiliul local având impact în rezultatele întregii instituţii.

Tot în această perioadă, am discutat în cadrul audienţelor săptămânale cu un număr aproximativ de 445 cetăţeni ai oraşului, căutând o rezolvare pentru fiecare problemă expusă. Am avut o preocupare permanentă pentru promovarea imaginii localităţii noastre şi obţinerea de proiecte de finanţare din fondurile nerambursabile.

Prin evenimentele şi activităţile organizate s-a asigurat atât continuitatea celor care sunt deja tradiţionale cât şi promovarea celor noi, căutând ca fiecare sărbătoare să fie aniversată într-un mod specific implicând în aceste activităţi o paletă cât mai largă din rândul cetăţenilor, punându-se accent pe tinerii din Municipiul Câmpulung, în special elevii de la şcoli şi licee.

(… … …)

AUTORITATE PUBLICĂ

Prin Programul investiţiilor publice pe anul 2019 au fost aprobate cheltuieli de investiţii atât pentru activitatea proprie cât şi pentru instituţiile aflate în subordinea şi/sau autoritatea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, realizându-se următoarele obiective şi proiecte:

– au fost realizate lucrările de amenajarea Pieţei Primăriei Municipiului Câmpulung în proporţie de 95%, mai sunt de executat lucrări de plantări flori şi arbuşti şi montare de mobilier urban

– au fost realizate lucrările de ,,Reabilitare str. Ion Ţicăloiu” în proporţie de 70 %, mai sunt de executat lucrări de preluare scurgere ape, trotuare, acces proprietăţi, urmând a fi finalizate în luna septembrie 2020

– au fost finalizate lucrările de ,,Reabilitare str. Ion Plăieşi”

– s-a realizat proiectul de Reabilitare a străzilor Negru Vodă şi Republicii, de la intersecţia cu strada Poenaru Bordea până la intersecţia cu strada Petre Zamfirescu, urmând ca lucrările să înceapă în luna martie 2020

– s-a realizat achiziţia pentru proiectare şi execuţie privind Reabilitarea imobilului situat în str. Maior Gâldău nr 28 şi au fost demarate lucrările de execuţie

– în curs de actualizare Planul Urbanistic General al Municipiului Câmpulung (PUG)

– a fost demarată achiziţia pentru proiectare şi execuţie  Bloc de locuinţe sociale

– a fost demarată achiziţia pentru Plan urbanistic Zonal privind amenajarea Râului Târgului

– s-au elaborat DALI pentru imobilele de pe străzile Negru Vodă nr. 113, Negru Vodă nr. 130, Negru Vodă nr. 214, Matei Basarab nr. 36, arh. D. I. Berechet nr. 3, Republicii nr. 14

– a fost finalizată reabilitarea spaţiilor pietonale în Piaţa Jurământului

– au fost executate lucrările de extindere a reţelei de apă pe străzile Grigore Alexandrescu, Valea Bărbuşii în proporţie de 85% urmând a fi finalizate în luna aprilie 2020

– au fost executate lucrările de extindere reţele de canalizare menajeră pe străzile Petre Ţuţea ,Valea Bărbuşii, Maramureş, Calea Pietroasă, Drăceşti, Calea Măgurii; în proporţie de 90 % urmând a fi finalizate in luna aprilie 2020

– a fost finalizată Reţeaua  de canalizare ape pluviale  pe str. Theodor Aman

– a fost realizat  Studiu de Fezabilitate – Extindere Reţele  de Canalizare Menajeră în Municipiul Câmpulung pentru străzile Calea Pietroasă, Ştefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, B.P. Haşdeu şi C.A Rosetti

– s-a realizat extinderea sistemului de supraveghere video în Municipiul Câmpulung fiind amplasate în total 78 de camere

– s-au executat lucrări de intervenţie, conform contractului de concesiune încheiat cu SC EDILUL CGA SA, la reţeaua de canalizare menajeră: achiziţie pompă ACV200 decantor şi montarea unui spectrofotometru la Staţie de Epurare, schimbarea sistemului de preluare ape uzate menajere la bl. A1 Grădişte, pe str. Pictor Grigorescu şi pe str. Traian (în zona Complexului de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Dizabilităţi), refacerea canalizării menajere pe str. Parcul Mirea, completarea reţelei de preluare a apelor pluviale str. Republicii prin montarea a 4 guri de canal Geiger, realizarea unui grătar pentru preluarea apelor pluviale pe str. Lt. Baloleanu, proiectare reţea canalizare pluvială pe str. Theodor Aman, ridicare la cotă a căminelor de vizitare şi înlocuire plăci carosabile pe str. Cuza Vodă, Lt. Dumitru Lazea şi George Topârceanu

– s-au executat lucrări de intervenţie, conform contractului de concesiune încheiat cu SC EDILUL CGA SA, sistemul de alimentare cu apă: reabilitare reţea apă pe tronsonul Şoseaua Naţională – Liceul Minier şi str. Matei Drăghiceanu; montat hidranţi pe străzile Mărăşti nr.4C şi Braşovului (Colegiul Tehnic Câmpulung), schimbare soluţie alimentare cu apă la bl. A12 şi montare instalaţie dozare var praf şi preparare soluţie var la Staţia Tratare a Apei

Lucrări de întreţinere şi reparaţii realizate de Serviciul Public de Administrare a Domeniului  Public şi Privat Câmpulung:

– s-au executat covoare asfaltice pe străzile şi în parcările străzilor Alexandru cel Bun, Zăvoiului, Uzina  ARO( 2 tronsoane), Dr. N. Fălcoianu ( 2 tronsoane ), G-ral C. Simonescu, cartierele Grui şi Vişoi, Parcul Central Grui, pasarela Autogară, Şcoala Gimnazială „Nanu Muscel”, Şcoala Gimnazială „C.D. Aricescu”, Şcoala Gimnazială „Theodor Aman”, parcare Biserica de Lemn, Fundătura Calea Măgurii, Fundătura Fraţii Goleşti;

– s-au executat marcaje rutiere (axiale – longitudinale, transversale – pietonale) în regie proprie cât şi cu firmă specializată precum şi marcaje pentru parcări de domiciliu-1100 locuri în cartierele Grui şi Vişoi;

– s-au montat borduri noi, s-au ridicat la cotă bordurile existente şi s-au executat covoare asfaltice la trotuare pe străzile: Fraţii Goleşti, Nicu Leonard (Policlinica Stomatologică), Revoluţiei, Eremia Grigorescu, Uzina ARO, Calea Târgoviştei şi Mărăşti şi în locaţiile Esplanada Balada, Casa de Cultură a Sindicatelor „C.D. Aricescu” – Clubul ARO, Grădiniţa Mărcuş;

– s-au executat lucrări de reparaţii la parcările existente din cartierele Grui, Vişoi şi centru;

– au fost realizate împietruiri cu calcar, refuz de ciur, balast, pietriş si asfalt frezat pe mai multe străzi nemodernizate din cartierele Valea Româneştilor, Apa Sărată, Grui, Vişoi, Mărcuş;

– s-au demarat lucrările de execuţie punte pietonală Valea Româneştilor;

– amenajare infrastructură loc de joacă (intersecţia străzilor Calea Pietroasa cu Ştefan cel Mare).

– amenajare infrastructură loc de joacă în Parcul Kretzulescu;

– pe perioada anotimpului rece s-a asigurat în regie proprie deszăpezirea şi menţinerea în condiţii bune a principalelor artere de circulaţie;

– s-a participat la mutarea câinilor din vechiul adăpost în noul adăpost ANIMA precum şi la strângerea câinilor fără stăpân din oraş;

– s-au executat lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi pe o suprafaţă de circa 70 ha.;

– s-au executat lucrări de decolmatare a albiei pârâurilor Valea Româneştilor şi Valea Rudarilor şi parţial Râul Târgului împreună cu Apele Române;

– salubrizarea s-a realizat pe tot parcursul anului în toate cartierele municipiului şi în toate spaţiile domeniului public.

Finanţări nerambursabile

În anul 2019 Municipiul Câmpulung a demarat implementarea celor 4 proiecte depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) II care vor contribui la modernizarea infrastructurii şcolare, rutiere precum şi a reţelelor de apă potabilă şi canalizare menajeră :

 • sunt în execuţie lucrările de „Reabilitare pod Şoseaua Naţională a Municipiului Câmpulung (DN 73,KM 45+030)” în valoarea de 963.720 lei,
 • s-a finalizat proiectarea şi vor începe lucrările de ”Reabilitare conductă de aducţiune apă brută (DN 800) din Municipiul Câmpulung” în valoare de 6.632.697 lei,
 • sunt în execuţie lucrările de Reabilitare a staţiei de epurare (linia apei) in municipiul Câmpulung în valoare de 13.289.510 lei
 • Au fost finalizate lucrările de “Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung” în valoare de 4.228.310 lei

           S-a continuat implementarea proiectului „Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung” ID 103450, proiect finanţat prin POCU, AXA 4.2  şi în care au fost realizate următoarele activităţi împreună cu cei patru parteneri:

– au fost finalizate 7 cursuri de formare profesională cu 138 de absolvenţi şi alte 3 cursuri sunt în derulare

– au fost realizate 37 contracte de subvenţie cu angajatori care au angajat persoane din grupul ţintă aflate în căutarea unui loc de muncă

            De asemenea, în anul 2019 au fost implementate 2 contracte de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020:

– „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Argeş, Teleorman şi Călăraşi la servicii medicale de urgenţă” Cod SMIS 125357, în valoare de 3.013.649,64 lei – beneficiar Spitalul Municipal Câmpulung

– „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Argeş, Teleorman şi Călăraşi” Cod SMIS 125358, în valoare de 169.737,23 lei – beneficiar Spitalul Municipal Câmpulung şi 51.461,36 lei – beneficiar Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung.

           Proiectele au fost depuse în cadrul apelului lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, pentru proiectele nefinalizate Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi – Apeluri pentru proiecte nefinalizate, Operaţiunea 8.1.A  Ambulatorii şi 8.2.B Unităţi de primiri urgenţe.

Proiectul pentru „Reabilitarea sistemului de iluminat public al Municipiului Câmpulung”, cod SMIS 127042, în valoare de 5.802.833,50 lei, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C – Iluminat public a trecut de etapa verificării capacităţii administrative şi a eligibilităţii, trecând în etapa verificării tehnice şi financiare. Proiectul îşi propune modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu un consum redus de energie electrică şi nepoluante  depus în anul 2018 a fost admis după verificarea capacităţii administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;

S-au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul local, conform Legii nr. 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 40/25.04.2019 cu privire la Regulamentul privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Câmpulung şi Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

       Activităţi sportive şi culturale

 • au fost organizate evenimentele: „Împreună pentru Câmpulung” – Zilele Municipiului, ediţia a XXI-a, „Festivalul de Umor Tudor Muşatescu”, ediţia a XXIIII-a şi „Festivalul Internaţional de muzică rock Posada”;
 • co-organizatori ai Festivalului Internaţional de Folclor „Carpaţi 2019”, ediţia a XXXVI-a şi ai Festivalului Naţional de Romanţe „Nae Leonard” şi Poezie „Rapsodii de Toamnă”, ediţia a XIV-a, Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice;
 • au fost organizate spectacole şi activităţi: de Valentine’s Day când au fost aniversate 21 de cupluri care au împlinit 50 ani de căsătorie, de 8 Martie, de Ziua Internaţională a Protecţiei Consumatorilor, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului; cu ocazia Crăciunului;
 • premierea sportivilor şi elevilor cu rezultate deosebite; susţinerea organizării diferitelor competiţii sportive la nivel naţional şi internaţional: box, judo, lupte, bob, volei, fotbal, etc.;
 • susţinerea deplasării Corului „ORFEU” al Colegiului Naţional Pedagogic „Carol I” în Grecia, la Xanthi precum şi implicarea în organizarea taberei de informatică;
 • co-organizatori ai următoarelor evenimente: „Festivalul Naţional de interpretare a cântecului popular „Sus la munte la Muscel” ediţia a – VI-a”, „Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret – Stars of Song”; Concursul Naţional al Rezolvitorilor din Gazeta Matematică;
 • organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 1 Decembrie;
 • sprijin acordat Asociaţiei „Sf. Elena Împărăteasa” pentru Cantina Săracilor. (…)”, se arată în raportul primarului Liviu Ţâroiu pentru anul 2019, raport pe care edilul o să îl prezinte, în totalitate, în şedinţa Consiliului Local de joi, 27 februarie a.c.

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.