Marți, 16.03.2021, la ora 17.00, consilierii locali câmpulungeni sunt convocați în şedinţă extraordinară. Ședința ce se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Câmpulung.

Aleșii municipali vor supune discuțiilor un singur proiect de hotărâre, ce privește aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții : ,,Construire Hala Piața Centrală în municipiul Câmpulung”.

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii “Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung”

„Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16 martie 2021;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Câmpulung nr. 7584 din 12.03.2021 prin care se propune spre aprobare indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung”;

– Raportul de specialitate al Compartimentului investiții și achiziții publice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung,  județul Argeș nr. 7585 din 12.03.2021 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung”;

– Prevederile O.G. nr. 25 / 2001 privind înfiintarea C.N.I  aprobată prin Legea nr. 117 / 2002, cu modificările și completările ulterioare;

– Prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907 / 2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 30.05.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții, amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung”;

– prevederile Legii nr. 12 / 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95 / 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25 / 2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A.;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 7 / 30.01.2020 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung”;

– avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale consiliului local;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de  Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul Municipiului Câmpulung

PROPUNE:

Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizați în Studiul de Fezabilitate : “Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung”,  conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții.

Art. 3. – Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 15.534.763,98 lei inclusiv TVA, din care se aprobă cofinanțarea din bugetul local în sumă totală de 698.268,86 lei inclusiv TVA.

 Art. 4. – Pe data emiterii prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 7 / 31.01.2020 și orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județului Argeș.

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului municipiului prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul instituției.”, este ceea ce se arată în proiectul de hotarâre.

RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții : ,,Construire Hala Piața Centrală în municipiul Câmpulung”

Piața centrală agroalimentară din Municipiul Câmpulung este situată în str. Piața Jurământului nr. 1 si  este compusă din spații alimentație publică, spații magazine, măcelarii, bazar, spațiu comercial pentru legume, fructe, hala lactate, bloc administrativ.

Prin Hotărârea Consiliului Local din 30.05.2018, s-a aprobat predarea către Compania Națională de Investiții, pe baza de protocol a terenului situat în Municipiul Câmpulung, str. Piața Jurământului nr. 1, județul Argeș, în vederea realizării de către CNI a obiectivuluui de investiții “Construire Hala Piața Centrală în municipiul Câmpulung”.

Terenul predat către CNI are suprafata de 2870 mp din totalul de 9406 mp, înscriși în Cartea Funciara nr.85053 si a fost predat liber de orice sarcini.

De asemenea, s-a aprobat asigurarea de catre Consiliul Local al Municipiului Campulung, judetul Arges a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati , precum si a suprafetelor de teren necesare pentru organizarea de santier.

Prin HCL nr.7/30.01.2020, s-a aprobat documentatia tehnico-economica a obiectivului “Construire Hala Piata Centrala  in municipiul Câmpulung”, inclusiv devizul general, in care valoarea totala a investitiei era de 15 126 251.26 lei, inclusiv tva, iar valoarea de cofinantare de la bugetul local era in valoare de 698 268.86 lei, inclusiv tva.

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial Partea I nr.234/08.03.2021 a Legii nr.12/08.03.2021 privind aprobarea Ordonanþei de urgentã a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” – S.A, prin care  se prevede ca “Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activitãþile necesare realizãrii obiectivelor de investitii, în devizul general al lucrãrii se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.»”, a fost necesar  ca  devizul general al investitiei sa fie actualizat.

In aceasta situatie, Obiectivul de investitii trebuie reavizat de catre Compania Nationala de Investitii in cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CNI in cel mai scurt timp.

Compania Nationala de Investitii a transmis catre Municipiul Campulung, prin email solicitarea de a reface HCL nr.7/30.01.2020 si de a emite  alta hotarare  de consiliu prin care sa se aprobe noul deviz general și noii indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizării  devizului general.

Menționăm faptul că actualizarea documentației tehnice se referă doar la modificarea în devizul general a cheltuielilor  forfetare, cota CNI, de la 5%, la 8%, conform noilor prevederi legale.

Deoarece in conformitate cu prevederile art.7, alin (6) din HG nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice “In situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi”,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare propunem consiliului local spre aprobare:

– devizul general refăcut;

– finantarea investitiei de catre Compania Nationala de Investiții;

– cofinantarea din bugetul local a sumei de 698 268.86 lei, inclusiv tva

– indicatorii tehnico-economici, respectiv:

         Valoarea totală a investiţiei: 15 534 763.98  lei fără TVA,

         din care : (C+M) : 11 298 172.39 lei fără TVA,

Organizarea  unei sedinte de consiliu și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv prezinta o urgenta deoarece proiectul ,, Construire Hala Piata Centrala  in municipiul Câmpulung” trebuie reavizat de catre Compania Nationala de Investitii in cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CNI.

Serviciu juridic, administrație publică și arhivă,

Mihaela FILIPESCU  Compartiment investiții și implementare contracte,

Roxana TATULESCU

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții : ,,Construire Hala Piața Centrală în municipiul Câmpulung”

Piața centrală agroalimentară din Municipiul Câmpulung este situată în str. Piața Jurământului nr. 1 și este compusă din spații alimentație publică, spații magazine, măcelării, bazar, spațiu comercial pentru legume, fructe, hala lactate, bloc administrativ.

Prin Hotărârea Consiliului Local din 30.05.2018 s-a aprobat predarea către Compania Nationala de Investiții, pe baza de protocol, a terenului situat în Municipiul Câmpulung, str. Piața Jurământului nr. 1, județul Argeș, în vederea realizării de către CNI a obiectivului de investiție “Construire Hala Piața Centrală în municipiul Câmpulung”.

Terenul predat către CNI are suprafața de 2870 mp din totalul de 9406 mp, înscriși în Cartea Funciară nr. 85053 și a fost predat liber de orice sarcini.

De asemenea, s-a aprobat asigurarea de către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș a cheltuielilor pentru racordurile la utilități, precum și a suprafețelor de teren necesare pentru organizarea de șantier.

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial Partea I nr. 234 / 08.03.2021 a Legii nr. 12 / 08.03.2021 privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 95 / 2020 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 25 / 2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A, prin care se prevede că “Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activitățile necesare realizării obiectivelor de investiții, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.»”, a fost necesar actualizarea devizul general al investiției.

În această situație, obiectivul de investișie trebuie reavizat de către Compania Națională de Investiții în cadrul Comisiei Tehnico-Economice a CNI în cel mai scurt timp.

Compania Națională de Investiții a transmis către Municipiul Câmpulung, prin email solicitarea de a reface HCL nr. 7 / 30.01.2020 și de a emite altă hotărâre de consiliu prin care să se aprobe noul deviz general și noii indicatori tehnico-economici rezultați în urma actualizarii  devizului general.

Menționăm faptul că actualizarea documentației tehnice se referă doar la modificarea în devizul general a cheltuielilor forfetare, cota CNI, de la 5%, la 8%, conform noilor prevederi legale.

Deoarece în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice “În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate ….”, este necesar a se emite o nouă hotătâre a consiliului local.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun consiliului local spre aprobare proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții : ,,Construire Hala Piața Centrală în municipiul Câmpulung”.

Primar, Elena Valerica Lăsconi

PUBLICITATE 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.