De câteva zile tot circulă zvonuri cu nume și prenume pentru ”cine vine șef la Piețe”, însă de abia astăzi la ora nouă fix s-a pus și anunțul oficial în care se precizează că se face selecție pentru administrator provizoriu la societatea ce administrează piețele din Câmpulung. Pentru că de marți, 29.11.2022, S.C. PIEŢE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. rămâne fără șef.

Totul vine în urma demisiei prezentate de actualul administrator Eduard Boeru, care se întoarce pe postul de jurist al societății ce se ocupă de administrarea piețelor din municipiu, respectiv: Piața Centrală Agroalimentară, Centrul de Afaceri și Târgul de Legume și Fructe.

Acum rămâne de văzut dacă vreuna dintre persoanele vehiculate o să depună cerere și o să și treacă de procesul de selecție, deși este vorba doar de o numire care în mod normal trebuia făcută de către asociatul unic (Municipiul Câmpulung prin Consiliul Local Câmpulung, conform HCL nr.98 din 05.08.2010) prin HCL – așa cum prevede Legea 109/2011.

Dar pentru o mai bună transparență se organizează o selecție… pentru o numire!

ANUNȚ
SELECȚIE ADMINISTRATOR PROVIZORIU
S.C. PIEŢE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L.

Municipiul Câmpulung, judeţul Argeş, str. Negru Vodă nr.127 organizează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și H.G. nr. 762/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, procedura de selecție pentru funcția de:

 • administrator provizoriu al S.C. PIEŢE – SERVICII COMUNITARE MUSCEL S.R.L. cu sediul în Municipiul Câmpulung, str. Piața Jurământului, nr. 1, județul Argeș, pe o durată a mandatului de 4 luni, care se poate prelungi până la o durată de maxim 6 luni (până la finalizarea procedurii de selecția al administratorului).

Procesul de selecție va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură şi susținerea unui interviu de selecție, după următorul calendar:

 • Depunerea candidaturilor se va face până în data de 28.11.2022, ora 12.00
 • Selecția dosarelor se va face în data de 28.11.2022
 • Rezultatul selecției dosarelor se va publica pe pagina de internet a primăriei.
 • Selecția finală a candidaților se va face pe bază de interviu în baza planului de interviu în data de 29.11.2022

Cerințe generale minime:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate, cu o valabilitate de 30 de zile;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea mandatului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
 • să nu fi fost destituit sau revocat din funcția de administrator al unei întreprinderi publice în accepțiunea art. 2 alin. (2) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în ultimii 5 ani;
 • experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat, condus sau au avut funcţii de conducere.

Cerinţe specifice :

 • studii superioare economice sau juridice;
 • experiență de cel puţin 5 ani în specialitatea studiilor;
 • evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de candidatură se va depune la Compartimentul Resurse Umane al Primăriei Municipiului Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127 și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente :

 1. Cerere de înscriere – formular care se obține de pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung sau de la Compartimentul de Resurse Umane al Primăriei Municipiul Câmpulung;
 2. Copie act identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor privind experienţa în cadrul societăţilor sau regiilor pe care le-au administrat sau condus;
 5. Copia carnetului de muncă sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
 6. Copie cazier judiciar;
 7. Copie cazier fiscal;
 8. Declarație pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare de la medicul de familie; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 10. CV (model European conform H.G. 1021/2004).

Actele prevăzute la pct. 2, 3, 4, 5 și 6 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cadrul interviului vor fi evaluate:

 1. competențe profesionale de importanță strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acestuia, marketing strategic);
 2. competențe de guvernanță corporativă (monitorizarea performanței);
 3. abilități sociale şi personale potrivit celor expuse în profilul Consiliului;
 4. capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
 5. abilități specifice impuse de funcția pentru care candidează,
 6. organizarea şi exercitarea controlului;

Candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail asupra datei şi locului de desfăşurare a interviului.
Persoană de contact: Țuțea Adrian-Ionuț, secretar comisie, telefon: 0248511034.

 | Formular de inscriere | ”, este anunțul postat astăzi, 24 noiembrie 2022, pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung.

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.