Primăria Câmpulung a creionat condiţiile în care proprietarii de autoturisme pot obţine un loc de parcare cu plată anuală!

În şedinţa Consiliului Local pe luna august 2017 aleşii câmpulungenilor vor stabili şi noul regulament privind organizarea şi funcţionarea parcărilor publice de reşedinţă de pe raza municipiului Câmpulung.

Astfel, autorităţile publice locale speră să poată rezolva problema parcărilor, dar să şi atragă noi fonduri la bugetul local, dat fiind că cei ce vor avea atribuit un loc de parcare vor plăti o taxă anuală către primărie.

Iniţiativa este una de salutat în condiţiile în care problema parcărilor de reşedinţă este una ce ar fi trebuit să îşi găsească rezolvarea cu ani în urmă.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL

Cap. I Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul Regulament priveşte parcarea autovehiculelor în parcările de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Câmpulung Muscel, modul exploatării şi întreţinerii acestora.

Art.2. Parcarea de reşedinţă este situată pe domeniul public sau privat al Municipiului Câmpulung Muscel, lângă imobilele utilizate de proprietari/locatari. Un loc de parcare are cel mult 15 m.p. (3 x 5).

Art.3. Locurile de parcare care fac obiectul atribuirii sunt cele situate în parcările de reşedinţă amenajate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, la o distanţă corespunzătoare faţă de spaţiile de locuit astfel încât să nu producă disconfort datorită emisiilor de noxe şi zgomot.

În parcările de reşedinţă se vor atribui locuri de parcare numai proprietarilor/deţinătorilor de autoturisme.

Art.4.  Administrarea locurilor de parcare va fi atribuită serviciului de specialitate S.P.A.D.P.P. şi Asociaţiilor de Proprietari.

În termen de 30 de zile de la data intrării în posesia locului de parcare, administratorul parcării va proceda la marcarea numărului de înmatriculare al autovehiculului, potrivit unui model unic.

Cap.II Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă

Art.5.  Se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament indiferent de numărul de persoane/familii care îl locuiesc sau numărul de autoturisme deţinute.

Art.6.  Locurile de parcare din parcările de reşedinţă vor fi atribuite numai după amenajarea, semnalizarea verticală şi orizontală şi numerotarea acestora de către administratorul parcării.

Art.7.  Taxa de atribuire pentru un loc de parcare va fi de 200 RON/an cu posibilitatea achitării în două tranşe, respectiv până la data de 30 ianuarie şi până la data de 30 iunie.

Art.8.  Atribuirea locurilor din parcările de reşedinţă se va face numai persoanelor fizice domiciliate în imobilele arondate acestor parcări.

Art.9. Atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă locatarilor solicitanţi se va face în următoarea ordine de prioritate:

  1. a) persoane cu handicap;
  2. b) persoane care au deţinut garaje legal şi acestea au fost sau vor fi demolate, cu condiţia să aibă domiciliul în zona respectivă;
  3. c) persoane fizice în ordinea solicitării;

În cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit locul de parcare în parcarea de reşedinţă nu se prezintă în termen de 30 de zile pentru ridicarea documentului care atestă atribuirea unui loc de parcare de reşedinţă va pierde locul atribuit, care va fi redistribuit altor solicitanţi.

Art.10. Locul de parcare se va atribui cât mai aproape de frontul imobilului în care locuieşte deţinătorul autovehiculului.

În cazul în care mai mulţi solicitanţi doresc acelaşi loc de parcare şi aceştia nu se înţeleg, atribuirea locului de parcare respectiv se va face prin tragere la sorţi.

Art.11.  Nu vor fi atribuite locuri de parcare persoanelor deţinătoare de garaje.

Art.12.   Se interzice parcarea autoutilitarelor şi vehiculelor aparţinând societăţilor comerciale.

Art.13.  În parcările de reşedinţă se atribuie în mod gratuit locuri de parcare persoanelor cu handicap accentuat sau grav, conform legislaţiei în vigoare.

Cap.III Documente necesare pentru participarea la procedura de atribuire a locurilor de parcare

Art.14.   În vederea participării la procedura de atribuire solicitanţii vor depune următoarele documente:

–         cerere;

–         documente legale care atestă deţinerea  imobilului;

–         copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului deţinut în proprietate sau folosinţă;

–         documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autoturismului;

–         certificat de handicap, dacă este cazul;

Art.15. Asociaţiile de proprietari/locatari vor anunţa locatarii din cadrul asociaţiei termenul limită până la care se vor depune cererile şi conţinutul documentelor necesare participării la procedura de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă arondate imobilului, menţionând tariful anual aprobat de Consiliul Local.

Cap.IV Procedura de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă

Art.16. Comisia de atribuire va fi numită prin dispoziţia primarului.

Art.17. Comisia va analiza documentele depuse de solicitanţi şi va întocmi lista cu ordinea persoanelor care participă la atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă, excluzând pe cei care nu au prezentat în totalitate documentele sau cei care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament.

Art.18. Comisia va stabili pe baza Planului de situaţie privind amplasarea parcajelor numărul de locuri care urmează a fi atribuite pentru asociaţia de proprietari/locatari, respectiv pentru fiecare imobil din cadrul asociaţiei.

Art.19. În cazul în care numărul locurilor de parcare din parcarea de reşedinţă aferentă este mai mare decât numărul solicitanţilor admişi, locurile de parcare excedente vor fi atribuite locatarilor ce deţin un al doilea autoturism, dacă solicită acest lucru.

Cap. V. Obligaţiile deţinătorilor de locuri de parcare de reşedinţă

Art.20. Prin contractul de atribuire vor fi stabilite următoarele obligaţii în sarcina conducătorilor de autovehicule:

–         respectarea indicatoarelor şi marcajelor;

–         păstrarea ordinii şi curăţeniei la locul de parcare;

–         interzicerea executării de lucrări de reparaţie şi întreţinere la autoturisme;

–         eliberarea necondiţionată a locului de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit de către Consiliul Local o altă destinaţie publică, cu restituirea sumelor achitate anticipat pentru folosirea parcajului.

Cap.VI. Contravenţii şi sancţiuni

Art.21. Constituie contravenţii:

  1. a) ocuparea locului de parcare de reşedinţă atribuit conform prevederilor prezentului regulament, de către alte persoane decât cel căruia i-a fost atribuit;
  2. b) neasigurarea curăţeniei în parcări de către chiriaşi;
  3. c) montarea ilegală a unor însemne/plăcuţe pentru rezervarea locului de parcare sau a unor sisteme de blocare acces, altele decât cele amplasate de administraţia publică locală;
  4. d) distrugerea platformei de parcare, precum şi a însemnelor/plăcuţelor pentru rezervarea locurilor de parcare;
  5. e) neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Municipiului Câmpulung Muscel sau a unităţilor care execută lucrări pentru municipalitate, în vederea efectuării diverselor lucrări de marcare, modernizare, lucrări la reţele edilitare etc.

Art.22. Faptele prevăzute la articolul anterior se sancţionează cu amendă contravenţională astfel:

–         faptele prevăzute la lit.a, c, d, şi e cu amendă de la 500 lei la 600 lei, iar pentru contravenţiile de la lit. d se adaugă la cuantumul amenzii şi despăgubirile pentru pagubele produse;

–         faptele prevăzute la lit.b cu amendă de  la 100 lei la 200 lei;

Art.23.  Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii sau comunicării a procesului verbal de contravenţie, jumătate din minimul amenzilor prevăzute.

Art.24. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către angajaţii Poliţiei Comunitare a municipiului Câmpulung Muscel.

Contravenţia se constată într-un proces verbal încheiat de agentul constatator, în care acesta stabileşte şi sancţiunea aplicată.

În cazul în care cei care săvârşesc fapte de natura celor prevăzute la cap.VI, art.1 din prezentul regulament nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va fotografia autoturismul, iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitarea scrisă către Serviciul Înmatriculări Auto al judeţului unde este înmatriculat autoturismul. După obţinerea datelor de identificare se va întocmi procesul verbal de constatare a contravenţiei, care va fi comunicat contravenientului.

Art.25.  Amenzile aplicate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare se vor achita la Direcţia Publică de Venituri.

Art.26. Procesul verbal de constatare a contravenţiei neatacat, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Cap.VII. Dispoziţii finale

Art.27. În cazul în care nu există locuri disponibile, cererea rămâne în aşteptare.

În condiţiile vacantării unui loc de parcare, închirierea se realizează prin atribuire directă, în funcţie de numărul cererilor înregistrate.

Art.28. Reînchirierea locului de parcare va fi solicitată cu 30 zile înainte de expirarea contractului anterior. Depăşirea acestui termen atrage disponibilizarea şi atribuirea locului de parcare conform criteriilor sus menţionate.

Renunţarea la folosinţa locului de parcare înainte de încetarea de drept a acesteia, nu atrage despăgubirea titularului locului de parcare de către administratorul parcării.

Art.29. Utilizatorul care, prin neachitarea taxei la datele prevăzute în prezentul regulament pierde dreptul asupra unui loc de parcare, poate depune o nouă cerere care va fi onorată după rezolvarea cererilor în aşteptare deja existente la acea dată.

Art.30. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentului Regulament, se va comunica administratorului situaţia parcărilor de pe raza Municipiului Câmpulung Muscel ce pot fi organizate ca parcări de reşedinţă.

Art.31. Prezentul Regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă a Hotărârii Consiliului local.

 BIROUL URBANISM

Constantin Vâlsănescu

Nota: Întocmirea materialului nu reprezintă „aviz de specialitate”, acesta urmând a fi acordat de către : „Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protejarea Monumentelor Istorice şi Protecţia Mediului”, comisie de specialitate a Consiliului Local.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.