Primăria Municipiului Câmpulung a scos la concurs postul de inspector, clasa I, asistent, în cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană, Compartimentul Proiecte și Fonduri Europene.

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de articolul 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiţiile specifice pe care candidații trebuie să le îndeplinească sunt cele prevăzute de articolul 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, precum:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor: juridice, administrative, politice sau economice.
 • minim un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Datele de organizare ale concursului pe post sunt:

– data publicării anunțului: 29.10.2021;

– perioada de depunere a dosarelor de concurs: 29.10 – 17.11.2021;

– data selecţiei dosarelor de concurs: 18 – 24.11.2021;

– proba scrisă : în data de 02.12.2021, ora 11,00;

– proba interviu : într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Potrivit celor trecute în fișa postului candidatul ideal trebuie să aibă abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare, precum: adaptabilitate, rezistență la stres, abilități de mediere și negociere, capacitate de planificare și de a acționa strategic, de a lucra în echipă, capacitatea de a comunica, capacitatea de consiliere în domeniul specific de activitate, profesionalism, atenție, răbdare, spirit de observație, conștiinciozitate, disponibilitate la sarcini suplimentare, creativitate și spirit de inițiativă.

 • Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condiţiile legii.
 • Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): cunoașterea de instrumente și modalități de comunicare, capacitate de concentrare, analiză și sinteză, echilibru emoțional, ușurință în stabilirea relațiilor interpersonale, capacitatea de a lua decizii și de a-și asuma responsabilitatea, capacitatea de a se informa și învăța în permanență, perseverență, urmărirea și finalizarea scopului.

Atribuțiile postului:

 1. Identifică programe și generează proiecte adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor de investiții ale municipalității;
 1. Elaborează documentațiile necesare în vederea completării cererilor de finanțare corespunzătoare programelor și surselor de finanțare identificate;
 1. Asigură îndrumarea și consilierea compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în ceea ce privește activitățile și condițiile specifice de accesare a fondurilor europene/internaționale nerambursabile;
 1. Urmărește executarea contractelor de finanțare încheiate în cadrul proiectelor cofinanțate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene;
 1. Asigură managementul proiectelor cu sursa de finanțare identificată, în baza Dispoziției Primarului, atribuțiile fiind completate de cele specifice fișei de post aprobată în cadrul proiectului;
 1. Asigură, prin forțe proprii și/sau prin contractare documentațiile necesare în vederea întocmirii cererilor de finanțare;
 1. Asigură contractarea de documentații tehnice și financiare necesare în vederea întocmirii cererilor de finanțare;
 1. Elaborează propuneri pentru inițierea proiectelor de Hotărâre a Consiliului Local și Dispoziții necesare desfășurării optime a activităților specifice;
 1. Urmărește gestionarea corectă a resurselor aferente programelor/proiectelor coordonate;
 2. Are atribuții în procesul de gestionare a asistenței financiare nerambursabile comunitare;
 3. Întocmește, gestionează și actualizează baza de date reale în domeniul său de activitate;
 4. Susține în comisiile de specialitate ale Consiliului Local materialele propuse pentru dezbatere în ședință de Consiliu Local şi răspunde interpelărilor consilierilor locali;
 1. Răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei în cadrul serviciului;
 2. Răspunde de ținerea corectă a evidenţei corespondenței pe serviciu.
 3. Îndeplinește şi alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.
 1. Rezolvă problemele curente ale serviciului, precum şi sarcinile primite sau ivite pe parcurs.
 2. În exercitarea profesiei şi în legătura cu aceasta, este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege impotriva acestora;
 1. Neîndeplinirea întocmai şi la timp a sarcinilor prevăzute în prezenta fişa a postului atrage după sine, în funcţie de gravitate sau consecinţe, răspunderea disciplinara, materială sau penală;
 1. Are obligaţia de a respecta normele securităţii şi sănătăţii muncii , conform Legii nr.319/2006, H.G.nr.425/2006 şi normativele în vigoare;
 1. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;
 1. Respectă normele P.S.I. conform Legii nr.307/2006;
 2. Respectă normele şi îndatoririle prevăzute O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
 1. Are obligația de a respecta şi cunoaște prevederile Codului controlului intern/managerial, urmărind registrul cu riscuri pentru operațiunile specifice serviciului;
 1. Răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securității şi sănătății în muncă şi în domeniul situațiilor de urgență;
 1. Îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini stabilite de primar.

Detaliile privind bibliografia și dosarul de înscriere au fost publicate pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Câmpulung.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung sau la nr. de tel : 0248/511034, fax 0248/510055, email : nicolae.cringus@primariacampulung.ro sau la secretarul comisiei de concurs, dl Nicolae Crînguș, având funcţia de consilier juridic.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.