Începând cu data de 16 octombrie 2017, Serviciul Public de Asistenţă Socială Câmpulung, preia cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, combustibili solizi şi petrolieri sau energie electrică, conform O.U.G nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Acestea se depun la sediul, Serviciului Public de Asistenţă Socială Câmpulung, din str. Matei Basarab, nr. 66.

Formularele tip  pot fi procurate de la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Câmpulung, cam. 2 (registratura), precum şi de pe site-urile Primăriei Municipiului Câmpulung, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş.

Facem precizarea că, titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere sau drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Pot beneficia de acest drept, familiile sau persoanele singure, care realizează venituri nete lunare, pe membru de familie, de până la 615 lei, inclusiv.

ACTE NECESARE PENTRU STABILIREA DREPTULUI LA AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

         CERERE ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – FORMULAR anexa 1 pus la dispoziţie, de către Serviciul Public de Asistenţă Socială Câmpulung (cam. 2);

         Benficiarii de Alocaţie pentru Susţinerea Familiei ( alocaţie complementară) sau Venit Minim Garantat ( ajutor social) , in plată, vor solicita FORMULARUL anexa 2

         Formularele de mai sus pot fi găsite şi pe site-ul Primăriei Municipiului Câmpulung;

Notă!Formularele tipizate trebuie să fie completate corect,  de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei sau de către alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.

Nu uitaţi să completaţi cu un număr de telefon pentru a putea fi contactaţi în caz de orice nelămurire.

         Documente din care să rezulte calitatea titularului cererii, faţă de locuinţa pentru care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei:

      Act proprietate / contract de închiriere valabil la data depunerii / alt act doveditor (titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare – cumpărare cu clauze de întreţinere cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani);

– FAMILIE = SOŢ, SOŢIE, PRECUM ŞI ALTE PERSOANE CARE AU ACELAŞI DOMICILIU SAU REŞEDINŢA ŞI/SAU CARE LOCUIESC ŞI GOSPODĂRESC ÎMPREUNĂ, SUNT ÎNSCRISE ÎN CARTEA DE IMOBIL ŞI SUNT LUATE ÎN CALCUL LA STABILIREA CHELTUIELILOR DE ÎNTREŢINERE A LOCUINŢEI LA ADRESA PENTRU CARE SE SOLICITĂ COMPENSAREA;

         ACTE DE STARE CIVILĂ: xerocopie B.I./C.I.-soţi/concubini şi copii care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, certificat de căsătorie, certificat naştere, hotărâre încredinţare minori rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei/încuviinţare a adopţiei, hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, dup caz, dispoziţia autorităţii tutelare, hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

Notă! Se vor prezenta obligatoriu actele de identitate pentru toţi membrii familiei şi în original.

         Factura ENGIE, în cazul în care solicitaţi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;

sau

         Factura CEZ Vânzare în cazul în care solicitaţi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică;

Notă! Se va anexa xerocopie factura din luna anterioară depunerii cererii.

         ACTE DOVEDITOARE DIN CARE SĂ REIASĂ VENITURILE NETE PENTRU LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII DOSARULUI CONFORM LISTEI ANEXATE ÎN CEREREA ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE;

         După completarea cererii, aceasta va fi depusă la registratura Primăriei mun. Câmpulung, spre a fi verificată/vizată;

         ADEVERINŢĂ DE ELEV pentru toţi copiii care urmează o formă de învăţământ, la zi, reglementată prin lege.

         ADEVERINŢĂ de la Asociaţia de locatari / proprietari sau de la S.C. EDILUL CGA din care să reiasă numărul de membri de familie luaţi în evidenţă pentru plata întreţinerii, NOMINAL ( nume şi prenume);

         Cartea de identitate a autoturismului (original şi copie), unde este cazul;

         Declaraţie pe propria răspundere (model procurat de la xerox-ul din incinta Primăriei mun. Câmpulung);

         S.P.A.S. Câmpulung va solicita, ulterior depunerii dosarului, ADEVERINŢE ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ, pentru toţi membri majori ai familiei, în care să fie menţionat venitul net lunar, sub rezerva solicitării de documente suplimentare, în cazul în care pe adeverinţele susmenţionate, vor fi evidenţiate venituri nedeclarate de titular în dosarul depus;

         DOSAR ŞINĂ.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI DE AJUTOR pentru ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

         Să anunţe în termen de 5 zile în scris, orice modificare  intervenită în componenţa  familiei şi a veniturilor realizate, inclusiv a bunurilor mobile şi imobile deţinute, precum şi a informaţiilor privitoare la domiciliu / reşedinţa declarată.

         ART. 86 ( Legea 196/2016)

             (1) Constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează nerespectarea prevederilor prezentei legi, după cum urmează:

  1. i) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, fapta titularului dreptului de a completa cu date şi informaţii incorecte formularul de cerere pentru acordarea dreptului, precum şi nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 40 alin. (1), art. 47 alin. (4), art. 50 alin. (2) şi art. 56.

         Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vădit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor  Codului penal. Dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală.

CONDIŢII DE ACORDARE

  1. venitul net lunar pe membru de familie, până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei, este de 615 lei, conf. OUG nr. 70 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare;
  2. solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, trebuie să locuiască efectiv la adresa respectivă, împreună cu membrii familiei;
  3. să nu deţină unul din bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei ( A SE CITI CU ATENŢIE LISTA RESPECTIVĂ);

Menţiune:

Familiile si persoanele singure care au in proprietate, cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în  Anexa nr. 5 (Anexa nr.4 la Normele metodologice), nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

„În situaţia în care, pe baza documentelor doveditoare, prezentate de solicitant, sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului, primarul poate stabili dreptul pe baza anchetei sociale”, art. 14, alin. 5, din Ordonanţa nr. 27/2013, pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 70/2011. Dacă, în urma anchetelor sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii şi vor fi sesizate organele de urmărire penală.

Menţionăm că pentru sezoanele reci anterioare, urmare verificărilor făcute de A.J.P.I.S. Argeş privind veniturile nedeclarate, precum şi bunurile aflate în proprietate, ce exclud de la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei, au fost recuperate de la beneficiari.

VALOAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

Art.9 – O.G. 27/2013

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează :

Trepte de venituri        Valoare Ajutor

Până la  155 lei / pe membru pe familie          262  lei

Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie  190  lei

Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie  150  lei

Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie  120  lei

Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie    90  lei

Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie    70  lei

Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie    45  lei

Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie    35  lei

Între 540,1-   615  lei / pe membru pe familie   20  lei

Art.11 – O.G. 27/2013

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează :

Trepte de venituri           Valoare Ajutor

Până la  155 lei / pe membru pe familie          54  lei

Intre 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie  48  lei

Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie  44  lei

Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie  39  lei

Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie  34   lei

Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie  30   lei

Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie  26   lei

Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie  20   lei

Între 540,1-   615  lei / pe membru pe familie 16   lei

Art.10 – O.G. 27/2013

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează  pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor pentru încălzirea  locuinţei pe perioada sezonului rece , după cum urmează :

Trepte de venituri        Valoare Ajutor

Până la  155 lei / pe membru pe familie          240  lei

Între 155,1 – 210 lei / pe membru pe familie  216 lei

Între 210,1 – 260 lei / pe membru pe familie  192 lei

Între 260,1 – 310 lei / pe membru pe familie  168 lei

Între 310,1 – 355 lei / pe membru pe familie  144 lei

Între 355,1 – 425 lei / pe membru pe familie  120 lei

Între 425,1 – 480 lei / pe membru pe familie  96   lei

Între 480,1 – 540 lei / pe membru pe familie  72   lei

Între 540,1-   615 lei / pe membru pe familie  48   lei

NOTĂ INFORMATIVĂ

AJUTORUL PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ SE ACORDĂ CONSUMATORILOR VULNERABILI CARE NU DEŢIN ALTĂ FORMĂ DE ÎNCĂLZIRE, PRECUM ŞI CONSUMATORILOR VULNERABILI CARE, DIN MOTIVE TEHNOLOGICE SAU ECONOMICE, AU FOST DEBRANŞAŢI  DE LA FURNIZAREA GAZELOR NATURALE ŞI CARE AU CONTRACTE VALABILE DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE, IAR CONSUMUL ESTE REALIZAT RESPECTÂND CONDIŢIILE CONTRACTULUI.

NOTĂ INFORMATIVĂ

Precizăm că, pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2017 – 31 martie 2018, este necesar ca dosarul să fie depus până la data de 20 noiembrie 2017.

Persoanele/familiile, care depun dosar, după data de 20 a lunii respective (noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie), vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, începând cu luna următoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.