Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei de secretar al municipiului Câmpulung

Anul acesta, la data de 1 iunie, secretarul municipiului Câmpulung Nicolae Ghinea s-a pensionat, iar postul ocupat de acesta a rămas vacant, fiind delegată să preia atribuţiile sale Ramona Simion.

Pe scurt, fostul secretar Ghinea a ieşit la pensie şi a fost reangajat ca şi consilier personal al primarului Liviu Ţâroiu, în timp ce Ramona Simion a fost avansată de la funcţia de consilier, la cea de şef al Biroului Resurse Umane până la preluarea atribuţiilor de secretar al municipiului prin delegaţie de la şeful Executivului.

În data de 29 septembrie a.c., la sediul ANFP va avea loc concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Câmpulung, Ramona Simion fiind singura din cadrul primăriei care întruneşte condiţiile cerute şi care are şi experienţă similară, deoarece a fost secretar al comunei Bughea de Sus.

Care sunt condiţiile de înscriere la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– cunoştinţe de operare pe calculator – nivel bază, dovedite cu documente care să ateste deţinerea competenţelor, emise în condiţiile legii;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Atribuţiile postului:

 1. – avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
 2. – participă la şedinţele consiliului local;
 3. – asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 4. – organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
 5. – asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la punctul 1, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, prin personalul aflat în subordine;
 6. – asigură procedurile de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
 7. – pregăteşte, pe baza propunerilor direcţiei / serviciilor / compartimentelor, lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. – alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul local, după caz;
 9. – întocmeşte sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale – anexa 24 şi asigură comunicarea acesteia către camera notarilor publici;
 10. – ţine audienţe conform programului stabilit;
 11. – asigură repartizarea corespondenţei;
 12. – participă la şedinţele şi întâlnirile organizate la nivelul Primăriei Municipiului Câmpulung în limita atribuţiilor;
 13. – asigura înregistrarea în registrul special, prin serviciul de specialitate, a contractelor de arendare;
 14. – păstrează secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii;
 15. – asigură efectuarea procedurilor privind iniţiativa cetăţenească;
 16. – urmăreşte punerea în aplicarea dispoziţiilor legale privind organizarea şi desfăşurarea recensământului atât al populaţiei cât şi agricol;
 17. – semnează documentele ce intră în atribuţiile sale şi răspunde conform competenţelor sale prevăzute de Legea nr. 50 / 1991, Ordinul 839 / 2009, Legea nr. 350 / 2001 şi HG. nr. 525 / 1996;
 18. – propune primarului măsuri care să conducă la optimizarea activităţii aparatului propriu al primarului.
 19. – coordonează serviciile, birourile, compartimentele ce intră în competenţa sa conform structurii organizatorice şi asigură aplicarea actelor normative, noul cod civil, curatela, tutela, interdicţia, Legea nr.61/1993, OUG. nr.148/2005, HG. nr. 54/2007, Legea nr.482/2006, OG.nr.3/2007, Legea nr.17/2000, Legea nr.272/2004, OUG.nr.105/2003, Ordonanţa nr.219/2006, HG.nr.839/2006, Legea nr.119/1996, HG.nr.1375/2006, Legea nr.677/2001, Ordinul nr.1286/2006 si Legea nr.248/2005.
 20. – pune la dispoziţia tuturor organelor de control, verificare, documentele solicitate prin intermediul direcţiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor;
 21. – îndeplineşte atribuţii de ofiţer de stare civilă, conform dispoziţiei primarului Municipiului Câmpulung;
 22. – răspunde de respectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară precum şi a Codului de conduită şi a Codului Etic;
 23. – răspunde de respectarea măsurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 24. îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna desfăşurare şi organizare a şedinţelor consiliului local şi de primar.

Bibliografie concurs

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 3. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu completările ulterioare ;
 6. Legea m. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;
 7. Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Cartea a III-a, Titlul VI Proprietatea publică;
 10. Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 12. O.U.G 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. O.G nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. O.G. nr. 33 / 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. O.G. nr. 28 / 2008 privind Registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Legea nr.17 / 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 268 / 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domenii lor Statului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.