De azi, Câmpulungul va avea buget pe anul în curs!

Aşa cum am anunţat azi, la ora 16.00, consilierii locali câmpulungeni se întâlnesc pentru a supune aprobării 13 proiecte de hotărâre, primul fiind aprobarea bugetului municipiului pe anul în curs.

 „H O T Ă R Â R E A  NR. … DIN 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung întrunit în şedinţă ordinară în data de  30.03.2017;

            Luând în discuţie raportul Direcţiei Economice şi Fiscale înregistrat sub nr.8896/23 03 2017 şi expunerea de motive a primarului prin care se propune aprobarea bugetului local al Municipiului Câmpulung  pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile Legii Finanţelor Publice Locale   nr.273/2006, cu  modificările  şi completările  ulteriore,  Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017,  coroborate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.”b” alin. (4) lit.”a”,  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând şi avizul comisiilor  de specialitate nr.1, 4 şi 5  ale Consiliului Local;

            În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. Se aprobă Bugetul local pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020,  conform Anexei nr. 1.

ART.2. Se aprobă  Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020, conform Anexei nr.2.

ART.3. Se aprobă Bugetul fondul externe nerambursabile pe anul 2017 şi estimările pentru anii 2018-2020, conform Anexei nr.3.

ART.4. Se aprobă Lista evenimentelor ce vor avea loc în anul 2017, conform Anexei nr.4.

ART.5. Se aprobă  Programul anual al finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpulung pe anul 2017, conform Anexei nr. 5.

ART.6. Se aprobă  Programul principalelor manifestări cultural-artistice pe anul 2017 Casa de Cultura „Tudor Musatescu”, conform Anexei nr. 6.

ART.7. Se aprobă  Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, conform anexelor nr.  7.1; 7.2; 7.3.

ART.8. Se aprobă achiziţionarea pachetului de acţiuni deţinute de S.C. Financiar Urban S.R.L. la SC Edilul CGA SA Câmpulung, conform Lista de active financiare prevăzută în anexa nr.8.

ART.9. Se aprobă  Utilizarea sumei de 27582.98 mii lei din excedentul bugetar al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017.

 ART.10. Se aprobă veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare a bugetului local pe anul 2017, conform Anexelor 1-2.

ART.11.Veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017, conform Anexelor 1-3.        

ART.12. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  Direcţia Economică şi Fiscală.

ART.13. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică şi va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul  Argeş şi Primarului Municipiului Câmpulung.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         A V I Z A T

                                                                          S E C R E T A R, Nicolae GHINEA”.

                                                                                              

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.