Spitalul Municipal Câmpulung a scos la concurs două posturi de îngrijitor curăţenie pentru Secţia Chirurgie Generală, posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată.

Dosarul pentru concurs va cuprinde :

(1) a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 1. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 3. d) carnetul de muncă sau după caz adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, unde este cazul;
 4. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. g) curriculum vitae;
 7. h) chitanţa de plată a taxei de concurs, de 100 lei.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

(5) Documentele solicitate vor fi depuse într-un dosar cu şina în ordinea sus – menţionată. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Spitalului.

Data limită de depunere a dosarelor este de 29.10.2019, ora 15.00.

Pot participa la concurs persoane care îndeplinesc condiţiile generale şi specifice.

Condiţii  generale şi specifice necesare participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 1. Condiţii generale:
 2. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. g) nu a fost condamnată /condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 9. Condiţiile specifice necesare:

– nivelul studiilor:

– Şcoală generală Concursul constă în 3 etape succesive şi se organizează la sediul Spitalului Municipal Câmpulung, după cum urmează:

– Selecţia dosarelor de înscriere la sediul spitalului – 30.10.2019, ora 08.00;

– Proba scrisă  în data de 06.11.2019, ora 12.00;

– Interviul va avea loc în data de 11.11.2019, ora 10.00.

– Afişare rezultate finale în data de 14.11.2019, ora 16.00.

Pregătire profesională:

 • De bază: minimum şcoala generală
 • De specialitate: cursuri organizate în cadrul unităţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.