Informaţii de interes de la ITM!

ITM Argeş vă informează că în perioada 04 decembrie 2017 -21 ianuarie 2018 se desfășoară Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată

Începând cu data de 20.11.2017 au intrat în vigoare prevederile art.VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care aduc modificări Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

Perioada de aplicare a prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 : 20 noiembrie 2017-20 decembrie 2017.

Astfel, prin derogare de la prevederile art.129 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 20.11.2017, este obligatorie iniţierea negocierii colective, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Inițierea negocierii colective este obligatorie și pentru unitățile care nu au încheiat contract colectiv de muncă.

În unitățile în care există încheiat contract colectiv de muncă, dispozițiile actului normativ prevăd că este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

În aplicarea dispozițiilor mai sus menționate, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor, iar în unităţile în care nu există sindicat, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.

În contextul modificărilor legislative mai sus menționate dar și a modificărilor aduse legislației muncii în ultima perioadă,  recomandăm conformarea la cerințele legislației în domeniul relațiilor de muncă, în vederea evitării răspunderii contravenționale.

            Astfel, prin O.U.G. nr. 53/2017 de modificare a Codului Muncii, a fost definită munca nedeclarată ca fiind:

  1. a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
  2. b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
  3. c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
  4. d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

În primele trei situații mai sus menționate,  sancțiunea aplicabilă este de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată prestând activitate în astfel de condiții, iar în cea de a patra este de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată.

IMPORTANT!

  1. Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activităţii de către salariat și se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă anterior începeri activității.

Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc și totodată are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Orice modificare a contractului individual de muncă în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

  1. Prevederile legale privind timpul de muncă și cel de odihnă sunt reglementate la Titlul III din Codul Muncii, reținându-se că durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu anumite excepții (a se vedea Titlul III, cap. I din Codul Muncii).
  2. În ceea ce privește pauza de masă şi repausul zilnic se va avea în vedere că salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, iar în cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
  3. Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.
  4. Angajatorul are obligația de a acorda salariaților liber în zilele de sărbătoare legală, reglementate la art. 139 din Codul Muncii (printre care 1 şi 2 ianuarie, 24 ianuarie; prima şi a doua zi de Paşti; 1 mai; 1 iunie; prima şi a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 1 decembrie; prima şi a doua zi de Crăciun; două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora).
  5. Angajatorului îi revine și sarcina de a respecta întocmai și prevederile cuprinse în H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, respectiv termenele instituite prin acest act normativ cu privire la transmiterea modificărilor intervenite în registrul privat.

Mihail Adrian Oprescu,                                                                 Magdalena Petrache,

   Inspector Şef                                                                                        Referent

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

NOTIFICARE
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.